Zadania Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych

  
 Do zadań Referatu  Spraw Obywatelskich i Społecznych należy :
 
1.  prowadzenie spraw stanu cywilnego,
2.  ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych,
3.  prowadzenie kancelarii tajnej,
4.  prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej,
5.  udzielanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych ,
6.  współdziałanie z policją oraz utrzymanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
7. prowadzenie spraw przeciwpożarowych gminy, sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciw­pożarową w stosunku do jednostek organizacyjnych OSP,
8. koordynowanie działalności gminnych placówek służby zdrowia, aptek, oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, kultury i sztuki, turystyki i sportu,
9. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki,
10.wspieranie, stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku ,
11.wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia i rozwoju środków lokalnej informacji,
12.prowadzenie spraw związanych z badaniem opinii społecznej,
13.opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
Do wspólnych zadań referatów należy :
 
  1. koordynowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy  
  2. zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań,
  3. współdziałanie z organami samorządowymi,
  4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,
  5. przestrzeganie procedury zamówień publicznych,
  6. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań .
 
Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji .
 
  Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z:
•     dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października  2008r. o zmianie imienia i nazwiska
(pobierz)
•     dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (pobierz)
•     dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności   (pobierz)