Procedury realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

 
Procedury realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
 
A.    W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
 
1.  Wydawanie dowodów osobistych (wniosek)
2.  Zameldowanie na pobyt stały
3.  Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy
4.  Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
5.  Zameldowanie w trybie administracyjnym
6.  Wymeldowanie z pobytu stałego
7.  Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące
8.  Wymeldowanie w trybie administracyjnym
9.  Zameldowanie czasowe cudzoziemca
10. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego
11. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu
12. Wydanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
13. Aktualizacja Rejestru Wyborców
 
B.   W zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej :
 
1.  Orzeczenie konieczności sprawowania przez poborowego opieki nad członkiem rodziny
2.  Uznanie poborowego za osobę posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członka/ów rodziny
3.  Ustalenie świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe wynagrodzenie ze stosunku pracy
4.  Wypłata należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową
 
C.   W zakresie danych osobowych :
 
Udostępnianie danych osobowych na wniosek złożony zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych
 
D.   W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego :
 
1.  Wpis do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzanego za granicą
2.  Wydanie odpisu aktu cywilnego
3.  Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
4.  Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
5.  Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego
6.  Zgłoszenie urodzenia dziecka
7.  Zgłoszenie zgonu
8.  Zmiana imienia (imion) dziecka
9.  Uznanie dziecka
10. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu
11. Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
12. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
 
E.   W zakresie spraw oświaty
 
1.  Przygotowywanie uchwał dotyczących sieci szkół i przedszkoli,
2.  Zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli,
3.  Powoływanie i organizowanie pracy Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli  
     kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
4.  Przygotowanie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
5.  Kontrola realizacji obowiązku szkolnego dzieci,
6.  Przydzielanie nauczania indywidualnego uczniom.
 
 
F.  W zakresie organizacji imprez masowych
1.  Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej.
2.  Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej.