Informacja o wyniku naboru na asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie – ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew, informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na „asystenta rodziny”. W dniu 8 sierpnia 2012r. została zawarta umowa zlecenie z Panią  Agnieszką Ostojską  z Pleszewa.Wybrana kandydatka  spełnia wymagania dotyczące kwalifikacji określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.