Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku:

 - na realizacje zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z promocją zdrowego stylu życia Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” przyznano środki finansowe w wysokości 950,00 zł,

- na realizację zadania w zakresie: rozwijanie edukacji pozaszkolnej – rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przyznano Polskiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii Oddziałowi w Rozdrażewie środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł

- na realizację zadania w zakresie: wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano:

- Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów

- Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie przyznano 1.700,00 zł

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” przyznano środki finansowe w wysokości 1.200,00 zł

- Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Rozdrażewie przyznano 1.150,00 zł

- na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku emerytalnym przyznano Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie środki finansowe w wysokości 2.500 zł

- na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie środki finansowe w wysokości 2.000 zł.

- Stowarzyszeniu „Inspiracje” 1.000,00 zł.