Konkurs na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXIII/131/2012 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r.  zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie  (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)
Wzór umowy  (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)