Konkurs ofert na realizację w 2014r. zadania o charaterze pożytku publicznego

Wójt Gminy działając na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy nr XXXV/184/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 ogłasza  konkurs ofert na realizację w 2014 r.  zadania o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie                 (pobierz)
Wzór oferty                (pobierz)  
Wzór umowy              (pobierz) 
Wzór sprawozdania     (pobierz)