Podstawy prawne działania

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami)
 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 
(Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 
Ustawa z 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela
 
(Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami).