Śmigiel: Roboty dodatkowe na modernizację sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4Numer ogłoszenia

Śmigiel: Roboty dodatkowe na modernizację sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4
Numer ogłoszenia: 160207 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Nietążkowo ul. Dydycza 4, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 5180027 w. 44, faks 0-65 5189660.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zespól szkół ponadgimnazjalnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na modernizację sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe na modernizację sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.43.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski, ul. Borowikowa 12, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26322,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 40389,72

·         Oferta z najniższą ceną: 40389,72 / Oferta z najwyższą ceną: 40389,72

·         Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robot budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjetych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć wcześniej. Prace przygotowawcze do zamówienia podstawowego odsłoniły rzeczywisty stan techniczny elementów budowlanych, których naprawa zapewni właściwe użytkowanie budynku. Wykonanie robót dodatkowych ma na celu właściwy odpływ ścieków, poprawę wentylacji i nierozprzestrzenianie się wilgoci w murach. Wartość robót dodatkowych wg kosztorysu inwestorskiego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.