Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

formularz ofertowy,kosztorys ofertowy,wykaz wykonanych robót,oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia,informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej,wykaz osób,projekt umowy,opis techniczny,specyfikacja techniczna,przekrój 2-2 wc damskie,przekrój wc męskie,rzut parteru inwentaryzacja wc męskie,rzut parteru inwentaryzacja wc damskie,rzut parteru wc damskie,rzut parteru wc męskie,specyfikacja istotnych waranków zamówienia
 

Śmigiel: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

Numer ogłoszenia: 224856 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Nietążkowo ul. Dudycza 4, 64-000 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 5180027 w. 44, faks 0-65 5189660

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspnietazkowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny zespół szkół ponadgimnazjalnych.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV); 45.43.00.00-0, 45.44.20.00-7, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 45.42.11.00-5

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2013

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości

2.000 PLN wadium należy wpłacić przelewem na konto Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie nr konta

63 8666 0004 2002 0100 0605 0006, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,

o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zamianami) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika( od ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczenia do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium(oryginał lub kopia poświadczona przez wykonawcę lub osobę upoważnioną). Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę i godzinę uznania na rachunek Zamawiającego(datę i godzinę wpływu na konto Zamawiającego), a nie dokonania polecenia przelewu. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu.

 

III.2 ZALICZKI

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Śmigiel: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

Numer ogłoszenia: 224856 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Nietążkowo ul. Dudycza 4, 64-000 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 5180027 w. 44, faks 0-65 5189660

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspnietazkowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny zespół szkół ponadgimnazjalnych.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV); 45.43.00.00-0, 45.44.20.00-7, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 45.42.11.00-5

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2013

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości

2.000 PLN wadium należy wpłacić przelewem na konto Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie nr konta

63 8666 0004 2002 0100 0605 0006, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,

o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zamianami) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika( od ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczenia do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium(oryginał lub kopia poświadczona przez wykonawcę lub osobę upoważnioną). Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę i godzinę uznania na rachunek Zamawiającego(datę i godzinę wpływu na konto Zamawiającego), a nie dokonania polecenia przelewu. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu.

 

III.2 ZALICZKI

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą robót remontowych na kwotę co najmniej 90.000 PLN brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest przedmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług zgodnie z wcześniej obowiązującym rozporządzeniem.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku

oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonywania zamówień

Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: A. Proponowane osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe lub średnie techniczne oraz doświadczenie min. 5 lat. Osoba proponowana na kierownika budowy winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy(min. 3 lata) , B. oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Osoby te powinny posiadać niezbędne kwalifikacje tzn. uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych obejmujących specjalności: 1. konstrukcyjno-budowlaną, 2. instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

oświadczenie

III.4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4 albo w pkt III.5

Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesiona wadium(oryginał kub kopia poświadczona przez wykonawcę lub osobę upoważnioną). Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie(poręczenia, gwarancje) do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu. Do oferty należy dołączyć: A. wypełniony kosztorys ofertowy B. pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału.

 

SEKCJA IV:PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszcza się zmiany postanowień umowy określenie warunków zmian

W przypadku zmiany stawki podatku VAT strony mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę ceny umownej.

W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę podwykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zspnietazkowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych i. Jana Kasprowicza Nietążkowo, ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel

Osoba odpowiedzialna za: