Plan Rozwoju Biblioteki Miasta i Gminy Zagórów na lata 2021-2023

 

I. Potencjał biblioteki 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów jest samorządową instytucją kultury, której misja i wizja od wielu lat wykraczają poza realizację wyłącznie zadań ustawowych.  Plan rozwoju biblioteki na lata 2021-2023 to program działania placówki konstruowany w takiej formie już po raz piąty. Forma dokumentu opiera się na zaleceniach trenerów i organizatorów Programu Rozwoju Bibliotek. Pozwala to na strategiczne planowanie działań oraz systematyczną ewaluację funkcjonowania biblioteki oraz aktualizację planów.

Do określenia potencjału biblioteki wykorzystujemy analizę SWOT, czyli określenie mocnych
i słabych stron placówki, czyli czynników wewnętrznych, oraz określenie szans i zagrożeń, czyli czynników zewnętrznych. Plan ma charakter otwarty, co pozwala reagować zespołowi bibliotekarskiemu na nowe wyzwania i oczekiwania użytkowników biblioteki.

ANALIZA SWOT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAGÓRÓW 2021

 

Czynniki wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

 • plan rozwoju biblioteki na lata 2017-2021 w obszarach kultura, edukacja, animacja został zrealizowany zgodnie z możliwościami biblioteki; część planowanych działań z wymienionych obszarów została zastąpiona innymi pomysłami, projektami
 • wielkość księgozbioru i zakup nowości , z uwzględnieniem propozycji czytelników, na wysokim poziomie
 • księgozbiór biblioteki w ponad 50% to książki nabyte w ciągu ostatnich 10 lat
 • katalog on-line biblioteki zintegrowany z zasobami biblioteki internetowej Wolne Lektury oraz z platformą ebooków Legimi
 • nowe kolekcje tematyczne ułatwiające obcowanie z literaturą: seria Wielkie Litery (książki z dużą czcionką) oraz audiobooki
 • rosnąca liczba użytkowników w wieku 3-6 lat
 • zespół pracowników dbający o kulturę organizacji i otwarty na innowacje, systematycznie podnoszący swe kwalifikacje zawodowe
 • wdrażanie nowych form działania mimo braku wzrostu środków budżetowych na pozastatutową działalność biblioteki
 • Lokalny Klub Kodowania działający w bibliotece dzięki programom grantowym, zbudowanej w bibliotece drukarce 3D, zakupie robotów edukacyjnych, oferuje naukę programowania
 • szybkość reakcji na nowe propozycje dla bibliotek, elastyczność instytucji , która na miarę swych możliwości dostosowuje się do zmian
 • szybkie dostosowanie zasad organizacji i funkcjonowania biblioteki w zupełnie nowej rzeczywistości pandemii, konieczności wprowadzania lockdownu
 • promowanie gminy Zagórów w zakresie działalności kulturalnej w lokalnych mediach i Internecie, ogólnopolskiej sieci dyrektorek i dyrektorów bibliotek Grupa InicJaTyWy
 • sprzęt elektroniczny  pozwalający na przeprowadzanie w bibliotece szkoleń komputerowych, spotkań on-line w czasie rzeczywistym (webinaria, wywiady)
 • zmodernizowanie wyposażenia wypożyczalni, mobilne regały na książki, zmiana aranżacji kącika dla dzieci
 • tworzenie nawyku korzystania z biblioteki przez zachęcanie najmłodszych czytelników do zbierania naklejek i odbierania nagród za wypożyczanie książek
 • dobra współpraca  z lokalnymi instytucjami i organizacjami
 • dobra lokalizacja (środek miasta, blisko szkoły podstawowej, parter budynku)
 • brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (podjazd, toaleta)

 

 

 • brak identyfikacji wizualnej biblioteki w przestrzeni miejskiej
 • brak systemu oznakowania graficznego biblioteki ułatwiającego komunikację wewnątrz lokalu biblioteki (wymogi ustawy o dostępności)
 • niewystarczająca powierzchnia lokalowa ograniczająca możliwość poszerzania oferty biblioteki (nie można zorganizować spotkania autorskiego, kiedy w bibliotece zainstalowana jest wystawa)
 • duże odległości do biblioteki na terenie gminy
 • biblioteka nie prowadzi badań satysfakcji użytkowników
 • trudności w przeniesieniu wydarzeń kulturalnych do sieci, nikły odzew online czytelników i użytkowników biblioteki
 • utrata kontaktu z czytelnikami niefunkcjonującymi online
 • brak kanału komunikacji z młodzieżą
 • spadek motywacji, zmęczenie pandemią, stanem zawieszenia, brak nadziei
 • słaba obecność biblioteki w świadomości mieszkańców, rozmycie tożsamości instytucji (dzielenie budynku z M-GOK)
 • promowanie oferty biblioteki w sieci jest czasochłonne, brak spójnej polityki funkcjonowania biblioteki w mediach społecznościowych

Czynniki zewnętrzne

Szanse

Zagrożenia

 

 • sieciowanie dyrektorek i dyrektorów bibliotek w ramach programu InicJaTyWy, prowadzenie lokalnej grupy w której współdziałają dyrektorki i dyrektorzy z różnych bibliotek, również spoza powiatu słupeckiego
 • 4 runda Programu Rozwoju Bibliotek, w której biblioteka ma szansę zaprezentować się jako instytucja dzieląca się dobrymi praktykami, aktywnie obecna w środowisku bibliotekarskim (współpraca z FRSI)
 • powstawanie konsorcjów bibliotek umożliwiających włączanie do oferty biblioteki e-booków
 • udział pracowników w szkoleniach w ramach ogólnopolskich projektów
 • udział bibliotekarzy w konferencjach i kongresach, ciągła wymiana doświadczeń w środowisku bibliotekarskim
 • udział w pilotażowych badaniach satysfakcji z pracy bibliotekarzy, projekcie badawczym, który wskazuje kierunki rozwoju biblioteki
 • darmowe webinaria pozwalające poznać i wykorzystać nowe narzędzia do pracy online
 • promowanie mody na czytanie, akcje ogólnopolskie promujące czytelnictwo

 

 

 • niskie budżety samorządów
 • brak strategii dla kultury wzmacniającej rolę bibliotek
 • wielość i różnorodność sposobów zagospodarowania wolnego czasu (biblioteka konkuruje z wieloma atrakcjami, w których chcą uczestniczyć użytkownicy)
 • wpływ rozwoju nowych technologii na harmonogram dnia użytkowników (coraz częściej poprzez ciągłe bycie on-line „nie wychodzimy” z pracy)
 • zapowiadana likwidacja filii bibliotecznej w Trąbczynie
 • zmiana warunków przyznawania dotacji ministerialnej na zakup nowości wydawniczych (konieczność zmiany organizacji pracy, regulaminów, przyzwyczajenie czytelników do zmian godzin otwarcia)
 • izolowanie się części społeczeństwa od udziału w życiu kulturalnym spowodowane pandemią, niedocenianie roli czytania w życiu człowieka
 • kolejne lockdowny, działanie instytucji jako naczyń połączonych: zamknięcie szkół ogranicza działalność biblioteki
 • automatyzm ludzkich zachowań, życie pod presją czasu – czytelnicy nie zatrzymują się w bibliotece na dłużej, odbierają materiały zarezerwowane i nie poświęcają czasu na przeglądanie księgozbioru na miejscu
 • wszystko jest w smartfonie
 • globalna zmiana w formie pracy i spędzania wolnego czasu: kto z nami zostanie (w tzw. realu), kto przyłączy się do nas online?

 

II. Misja i wizja biblioteki

Misja

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów promuje czytelnictwo wśród mieszkańców gminy Zagórów, edukuje i informuje, zaspokaja potrzeby kulturalne użytkowników, integruje środowisko lokalne, a także zapewnia profesjonalny poziom usług i buduje pozytywny wizerunek biblioteki w społeczności lokalnej. 

Wizja

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów jest nowoczesnym centrum rozwoju mieszkańców gminy, miejscem współdziałania ludzi i społeczności, lokalnym ośrodkiem informacji i kultury wyrównującym szanse edukacyjne społeczności lokalnej, pozyskującym środki zewnętrzne, przestrzenią, w której można realizować inicjatywę obywatelską, poznawać przeszłość i kreować przyszłość, integrować środowisko lokalne oraz realizować siebie. 

 

 

III. Obszary rozwoju biblioteki – cele i działania

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów działa w następujących obszarach: informacja, wiedza, kultura, edukacja.

III. Obszary rozwoju biblioteki – cele i działania

Obszar

INFORMACJA

Cel 1

Polityka gromadzenia i selekcja zbiorów uwzględniające aktualne i perspektywiczne potrzeby czytelników

Działanie 1

Rozmowy indywidualne z czytelnikami oraz podczas wydarzeń kulturalnych i szkoleń, instruktaż dotyczący usługi on-line „Zaproponuj zakup bibliotekarzowi”

Potrzeby społeczności, na które działanie odpowiada

Obcowanie z dziełem literackim, rozrywka intelektualna; edukacja czytelników z wszystkich grup wiekowych

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownik wypożyczalni we współpracy z zespołem biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Księgozbiór, czasopisma, łącze internetowe, system SOWA SQL

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Strona domowa biblioteki oraz profil na portalu społecznościowym Facebook, katalog on-line biblioteki, portal w.bibliotece.pl, portale typu lubimyczytać.pl, strony wydawnictw i księgarni internetowych

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco

Rezultaty

Atrakcyjny księgozbiór bogaty w nowości oczekiwane przez czytelników; kształtowanie gustów czytelniczych, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych mieszkańców gminy

Cel 2

Stałe monitorowanie poziomu wykorzystania zasobów oraz trafności zakupu nowości bibliotecznych

Działanie 1

Statystyki wypożyczalni w programie SOWA, ustne recenzje czytelników, wnioski z dyskusji DKK, śledzenie wyborów czytelniczych Polaków publikowanych w raporcie badań o stanie czytelnictwa przez BN

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Planowanie zakupów pod kątem oczekiwań czytelników, wyważone profilowanie zbiorów biblioteki, monitoring trafności zakupów

Osoba odpowiedzialna za realizację

Wszyscy pracownicy

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

System komputerowy SOWA SQL, łącze internetowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Tworzenie zestawień w programie bibliotecznym, usługi on-line biblioteki: rezerwacja i zamawianie egzemplarzy; rozmowy z czytelnikami

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco

Rezultaty

Rozpoznawanie i spełnienie oczekiwań czytelników, ekonomia zakupów

Cel 3

Prezentacja informacji o zbiorach biblioteki, obsłudze konta czytelniczego oraz o regulaminach bibliotecznych

Działanie 1

Dbałość o prawidłowe i zgodne z aktualnymi przepisami katalogowania Biblioteki Narodowej opracowanie zbiorów; tworzenie kolekcji tematycznych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Korzystanie z prawidłowo i nowocześnie opracowanego zasobu biblioteki, ułatwienie poszukiwania potrzebnych publikacji, stały dostęp do katalogu online i konta czytelnika

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy opracowujący zasoby

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

System komputerowy SOWA SQL, łącze internetowe, stanowiska komputerowe dla pracowników wypożyczalni, pendrive z aktualnym UKD

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Szkolenia stacjonarne i e-learningowe z zakresu stosowania deskryptorów, opracowanie zbiorów w formacie MARC21 w programie bibliotecznym SOWA SQL, aktualizacje systemu bibliotecznego

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Regularnie, po każdym zakupie książek, od stycznia do listopada danego roku

Rezultaty

Prawidłowo opracowany zasób biblioteki zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej ułatwiającymi wyszukiwanie egzemplarzy; czytelnicy zorientowani w ofercie biblioteki

Działanie 2

Informowanie o zakupionych nowościach na stronie domowej biblioteki, profilu facebookowym oraz na portalu w.bibliotece.pl, aktualizowanie zakładki „nowości” w katalogu online, konto biblioteki na Instagramie, ulotki, instrukcja online

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Dostęp do informacji o zbiorach biblioteki, uwzględnianie propozycji  czytelników dotyczących zakupu książek; kształtowanie kompetencji użytkownika informacji

Osoba odpowiedzialna za realizację

Wszyscy pracownicy

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

System komputerowy SOWA SQL, łącze internetowe, stanowiska komputerowe dla bibliotekarzy i użytkowników, portal w.bibliotece.pl, katalog on-line biblioteki, Wi-Fi gość

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Komputerowy system obsługi wypożyczeni SOWA SQL, internetowy katalog BPMiG  Zagórów, internetowy katalog bibliotek publicznych z systemem SOWA, portal w.bibliotece.pl

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco, podczas zapisywania nowych czytelników oraz zajęć edukacyjnych z dziećmi, podczas spotkań DKK

Rezultaty

Spełnienie oczekiwań czytelników, budowanie marki biblioteki w środowisku lokalnym, promowanie czytelnictwa

Cel 4

Informacja o zbiorach innych bibliotek, zasobach bibliotek cyfrowych, a także wskazywanie dostępu do dokumentów w systemie open acces

Działanie 1

Informowanie o zintegrowaniu katalogu z Wolnymi Lekturami, korzystaniu z katalogów on-line bibliotek województwa wielkopolskiego, pomoc w poruszaniu się po stronach bibliotek cyfrowych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Korzystanie ze zbiorów cyfrowych dostępnych na miejscu, przez stronę internetową lub odpowiednie platformy internetowe; zdalny dostęp do zbiorów zdigitalizowanych

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy biblioteki, współpracujący z biblioteką informatycy

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

System komputerowy SOWA SQL, łącze internetowe, stanowiska komputerowe dla bibliotekarzy i użytkowników, portal w.bibliotece.pl, katalog on-line biblioteki

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Komputerowy system obsługi wypożyczeni SOWA SQL, internetowy katalog BPMiG Zagórów, internetowy katalog bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego, portal w.bibliotece.pl

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco, zgodnie z potrzebami użytkowników

Rezultaty

Dostęp użytkowników do zbiorów zdigitalizowanych; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; zdobywanie umiejętności korzystania z bibliotecznych usług on-line i katalogów OPAC

Działanie 2

Propagowanie korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, rejestracja czytelników w systemie Academica

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Dostęp do publikacji naukowych dla studentów studiujących online i nie wyjeżdżających z miejsca zamieszkania; bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy naukowej

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Łącze internetowe, stanowisko komputerowe, pendrive z systemem Academica, instrukcja rejestracji czytelników

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Bezpłatne udostępnianie komputerów i Internetu

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco, zgodnie z potrzebami użytkowników

Rezultaty

Podnoszenie kompetencji cyfrowych użytkowników z zakresu poszukiwania i wykorzystania informacji ze źródeł elektronicznych;  dostęp do księgozbioru naukowego na miejscu

Obszar

WIEDZA

Cel 1

Organizowanie dostępu i upowszechnienie wiedzy o sposobach efektywnego korzystania z elektronicznych źródeł informacji

Działanie 1

Wsparcie użytkowników w poszukiwaniu i wykorzystaniu informacji na temat usług publicznych dostępnych on-line

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Poszukiwanie i wykorzystanie informacji na temat pracy, edukacji, zdrowia, e-bankowości, e-administracji

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownice biblioteki posiadające certyfikaty Latarników Polski Cyfrowej

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

System komputerowy SOWA SQL, łącze internetowe, stanowiska komputerowe dla bibliotekarzy i użytkowników

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Bezpłatne udostępnianie komputerów i Internetu, w tym Wi-Fi oraz urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, drukarka, skaner)

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco, zgodnie z potrzebami użytkowników

Rezultaty

Podnoszenie kompetencji cyfrowych użytkowników z zakresu poszukiwania i wykorzystania informacji ze źródeł elektronicznych; przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu wśród mieszkańców gminy Zagórów

Cel 2

Poszerzenie oferty biblioteki o możliwość udostępniania czytelnikom książek elektronicznych z platformy Legimi

Działanie 1

Udział w konsorcjum bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego z firmą Legimi

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Całodobowy dostęp do książek z dowolnego miejsca; poszerzenie wyboru publikacji z dziedziny literatury pięknej; możliwość czytania nowości na dowolnym urządzeniu: laptopie, tablecie, smartfonie, czytniku e-booków

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

System biblioteczny SOWA SQL,  strona dedykowane uczestnikom konsorcjum, środki finansowe na opłatę abonamentową

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacja o możliwości i zasadach korzystania z platformy wydawnictw elektronicznych Legimi na stronie domowej i profilu facebookowym biblioteki oraz w lokalnych mediach; ulotka i plakat informujące o sposobie korzystania z platformy e-booków

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Zgodnie z harmonogramem działania konsorcjum

Rezultaty

Upowszechnianie różnych sposobów czytania, zapewnienie bogatej oferty nowości wydawniczych; dostęp do nowych książek przez całą dobę, wykorzystanie nowych technologii do promowania czytelnictwa

Cel 3

Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu korzystania z usług on-line biblioteki

Działanie 1

Planowane działania przygotowujące do korzystania z zasobów biblioteki, lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Instruktaż  w zakresie korzystania z zasobów biblioteki, konta czytelnika online; kształtowanie kompetencji użytkownika informacji

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Wszyscy pracownicy

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

System komputerowy SOWA SQL, łącze internetowe, stanowiska komputerowe dla użytkowników w czytelni, rzutnik, ekran

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Prezentowanie katalogu on-line biblioteki i wszystkich możliwości samodzielnego korzystania z konta czytelnika przez Internet; ulotka z instrukcją pierwszego logowania się do konta czytelnika; zabawy z dziećmi uczące korzystania z biblioteki

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Cyklicznie, co roku

Rezultaty

Samodzielność użytkowników biblioteki w trafnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji oraz zarządzaniu kontem czytelnika, udział czytelników w kształtowaniu księgozbioru biblioteki; dostęp do katalogu biblioteki i możliwość korzystania z operacji samoobsługowych przez całą dobę (rezerwacje, zamówienia, prolongaty)

Cel 4

Biblioteka pozyskuje wiedzę o użytkownikach, biblioteka jako organizacja ucząca się; szkolenia pracowników – zdobywanie kompetencji pozwalających poszerzać ofertę biblioteki i zaspokajać oczekiwania użytkowników poszukujących różnorodnych informacji

Działanie 1

Badanie potrzeb użytkowników biblioteki przy pomocy formularza Google, aplikacji do tworzenia ankiet, funkcjonalności portali społecznościowych Facebook, Instagram

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Diagnoza potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, wpływ użytkowników na sposób funkcjonowania biblioteki

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Zespół biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Komputery dla pracowników, łącze internetowe, drukarka, materiały biurowe, aplikacje

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Udostępnienie wyników ankiet online, wydruk na potrzeby statystyczne

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

W sytuacjach, kiedy chcemy poznać opinię użytkowników

Rezultaty

Pozyskanie informacji zwrotnej od użytkowników o usługach biblioteki, zebranie materiału do analizy SWOT i ewaluacji planu rozwoju biblioteki; dostosowanie oferty do potrzeb użytkowników

Działanie 2

Szkolenia pracowników – zdobywanie kompetencji pozwalających poszerzać ofertę biblioteki i zaspokajać oczekiwania użytkowników poszukujących różnorodnych informacji

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Możliwość uczestniczenia w projektach edukacyjnych; korzystanie z biblioteki jako „trzeciego miejsca”; rozwijanie kompetencji cyfrowych, nadążanie za zmianami w rzeczywistości cyfrowej

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Dyrektor biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Środki finansowe na szkolenia, komputery, łącze internetowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Korzystanie ze szkoleń w ramach projektów, w które włącza się biblioteka; uczestniczenie w webinariach (nieodpłatne formy szkoleniowe) oraz w warsztatach i prelekcjach organizowanych przez bibliotekę powiatową i wojewódzką

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Zgodnie z harmonogramami realizowanych projektów i ofertą FRSI dla bibliotek oraz programami szkoleń biblioteki powiatowej i wojewódzkiej

Rezultaty

Rozwój zawodowy pracowników, wykorzystanie zainteresowań i pasji bibliotekarzy w kreowaniu oferty biblioteki, wzrost kompetencji pracowników pozwalający dostosować się do nowych wyzwań i oczekiwań użytkowników

Obszar

KULTURA

Cel 1

Podejmowanie działań z zakresu animacji oraz organizowanie różnorodnych wydarzeń kulturalnych adresowanych do wszystkich grup wiekowych mieszkańców wpisujących się w szeroko pojęte promowanie czytelnictwa oraz tworzenie atrakcyjnego wizerunku biblioteki

Działanie 1

Cykliczne spotkania z dziećmi pod hasłem „Maluchy oczytane wiedzą, co jest grane!” przygotowujące do pasowania na czytelnika biblioteki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Edukacja czytelnicza i medialna dzieci; wdrażanie dzieci do samodzielnego poszukiwania informacji; obcowanie z książką jako przeżycie intelektualne, estetyczne oraz sposób spędzania czasu

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy biblioteki oraz partnerzy: nauczyciele szkół podstawowych

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Czytelnia, księgozbiór dla najmłodszych, stanowiska komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, rzutnik, ekran; sala kinowa M-GOK

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Przygotowanie i odtwarzanie prezentacji multimedialnych; instrukcja korzystania z katalogu on-line biblioteki; informacje o wydarzeniu na stronie biblioteki i w mediach społecznościowych

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Od października do czerwca każdego roku szkolnego

Rezultaty

Wzrost poziomu edukacji czytelniczej dzieci, zachęcanie do wspólnego rodzinnego czytania, przedstawienie oferty biblioteki skierowanej dla najmłodszych. Pozyskanie nowych czytelników

Działanie 2

Spotkania autorskie z twórcami literatury

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Możliwość  bezpośredniej rozmowy  z osobami znanymi wyłącznie z książek, prasy oraz innych mediów; ciekawość dotycząca osobowości artystów; sposób spędzania wolnego czasu w formie kulturalnej rozrywki

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Wszyscy pracownicy, specjaliści, montażyści nagrań online

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Laptop, projektor, sztalugi, plakaty; sala kinowa GOK; mikrofony, sprzęt rejestrujący nagranie, programy do transmisji, platformy do wideokonferencji

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej biblioteki, w gablocie na zewnątrz lokalu biblioteki, w lokalnym radio;  zapraszanie uczestników wydarzenia za pośrednictwem  portalu społecznościowego Facebook, Instagram

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2021-2023

Rezultaty

Poznanie pisarzy, artystów; spędzanie wolnego czasu połączone z poznawaniem twórczości ludzi kultury; zainteresowanie ofertą biblioteki, promowanie literatury i czytania

Działanie 3

Włączenie biblioteki i lokalnej społeczności w akcje promujące czytelnictwo (KsięgoZbiór, Narodowe Czytanie, Tydzień Zakazanych Książek, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, rajd Odjazdowy Bibliotekarz)

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Przeciwdziałanie niskiemu poziomowi czytelnictwa, zarażanie pasją czytania, atrakcyjne formy wartościowej rozrywki

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Wszyscy pracownicy, partnerzy i przyjaciele biblioteki (szkoły, świetlica środowiskowa, M-GOK)

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Określone miejsce w przestrzeni publicznej, księgozbiór, komputery, łącze internetowe, sprzęt nagłaśniający; sala kinowa GOK; środki finansowe na poczęstunek/nagrody dla uczestników, materiały biurowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Rejestracja na stronie internetowej akcji, druk plakatów, zaproszeń; utworzenie wydarzenia na profilu facebookowym biblioteki, portalu w.bibliotece.pl, stronie domowej

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Kwiecień, sierpień-październik 2021-2023

Rezultaty

Wzmacnianie wspólnej tożsamości kulturowej poprzez propagowanie ważnych ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych; popularyzacja czytelnictwa; zarażanie pasją czytania poprzez wspólne zamanifestowanie tego w przestrzeni publicznej; integracja społeczności lokalnej, wspólne czytanie i rozmowy o książkach.

Działanie 4

Organizowanie gminnego etapu konkursu recytatorskiego „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”; propagowanie konkursów literackich dla młodzieży organizowanych przez bibliotekę powiatową i wojewódzką

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Rozwijanie i odkrywanie talentów dzieci i młodzieży, stwarzanie możliwości ich zaprezentowania, współpraca ze szkołami

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Wszyscy pracownicy

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

 Komisja konkursowa, czytelnia,  sala kinowa GOK, księgozbiór

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Kopiowanie regulaminów, plakatów, wykonywanie dyplomów, zamieszczanie informacji o konkursach na stronie internetowej biblioteki, w gablocie na zewnątrz lokalu biblioteki, informacje mailowe wysyłane do szkół

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

I kwartał 2021 - 2023 oraz wg harmonogramów nadesłanych przez organizatorów

Rezultaty

Zaprezentowanie lokalnej społeczności młodych talentów, satysfakcja uczestników konkursów z możliwości wykorzystania swoich umiejętności i zainteresowań

Działanie 5

Prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych we filii w Trąbczynie; prowadzenie sekcji literackiej  Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Przygotowanie tematyki zajęć i harmonogramu spotkań dla sekcji poetycko-literackiej zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; poznawanie wartościowych lektur, dyskutowanie o problematyce poruszonej w książkach, wspólne rozmowy i dyskusje o aktualnych tematach, wspólne uczestnictwo w życiu kulturalnym

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Dyrektor biblioteki – opiekun DKK, pracownicy biblioteki – moderatorzy spotkań

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lektury otrzymywane w ramach programu DKK koordynowanego przez Instytut Książki, czytelnia, sprzęt do prezentacji multimedilanej, portale i strony internetowe poświęcone kulturze i życiu literackiemu

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacje na stronie internetowej, oficjalnym profilu biblioteki na Facebooku,  fotograficzna dokumentacja wydarzeń, stały kontakt mailowy z koordynatorkami wielkopolskich DKK, kontakt telefoniczny z członkami sekcji literackiej

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Wg harmonogramu działania DKK oraz sekcji literackiej – spotkanie raz w miesiącu z wyjątkiem przerwy wakacyjnej

Rezultaty

Czytanie i rozmawianie o książkach, poznanie nowych autorów i gatunków literackich, wartościowy sposób spędzania wolnego czasu, integracja społeczności lokalnej, zwłaszcza seniorów

Cel 2

Popularyzacja kultury – biblioteka jako „trzecie miejsce” , czyli alternatywna forma spędzania czasu po pracy i poza domem

 

Działanie 1

Wystawy fotografii, rękodzieła, prac plastycznych, ciekawych kolekcji prywatnych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Poznanie dorobku twórców lokalnych lub związanych z regionem, poznanie tajników warsztatu artystów; integracja społeczności lokalnej

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Czytelnia, sprzęt nagłaśniający, sztalugi, antyramy, relingi

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacje na stronie internetowej, oficjalnym profilu biblioteki na Facebooku, fotograficzna dokumentacja wydarzeń

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

wystawy fotografii - cyklicznie, co roku; wernisaże oraz pozostałe prezentacje zgodnie z terminami ustalonymi z twórcami

Rezultaty

Zaprezentowanie społeczności lokalnej efektów artystycznych poszukiwań twórców; promowanie biblioteki jako miejsca wspomagającego rozwój twórczości artystów lokalnych

Działanie 2

Pokazy filmów, spektakli edukacyjnych dla dzieci

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Działania wspierające rozwój małych dzieci, niebanalne zachęcanie do czytania, uatrakcyjnianie zajęć edukacyjnych

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

czytelnia, księgozbiór dla najmłodszych, sprzęt nagłaśniający, laptop, projektor ekran, komputery dla użytkowników, kącik dziecięcy w bibliotece

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej biblioteki, fotorelacja z wydarzenia, wykorzystanie sprzętu do projekcji w celu popularyzowania kultury

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco

Rezultaty

Wdrażanie dzieci do uczestnictwa w kulturze; dzieci, nauczyciele i rodzice przekonują się, że biblioteka promuje czytanie poprzez działania animacyjne, jest atrakcyjnym miejscem dla dzieci

Działanie 3

Promocja wydarzeń kulturalnych przez bibliotekę

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Dostęp do informacji o życiu kulturalnym gminy i ofercie biblioteki; współpraca z partnerami biblioteki, wsparcie w propagowaniu ich działań

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Łącze internetowe, sprzęt komputerowy, drukarka

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wpisy na stronie domowej biblioteki, Facebooku, Instagramie, plakaty, informacje publikowane w mediach lokalnych, ulotki, informacje bezpośrednio przekazywane czytelnikom

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco

Rezultaty

Zachęcanie mieszkańców gminy do udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w gminie, promocja gminy Zagórów

Cel 3

Wspieranie obiegu treści kultury 

Działanie 1

Pokazywanie i promowanie internetowych źródeł dostępu do treści kultury – wolnelektury.pl, aplikacje na tablety, interaktywne spacery po muzeach, bibliotekach, galeriach; książki hybrydowe

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Edukacja, uczestnictwo w kulturze, dostępność kultury, Internet jako narzędzie umożliwiające zaspokojenie swych zainteresowań, potrzeb duchowych

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Stałe łącze internetowe, sprzęt komputerowy, internetowy katalog biblioteki, aplikacje edukacyjne na tablety

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wirtualne spacery po interaktywnych muzeach, wskazywanie stron i portali internetowych informujących o wydarzeniach kulturalnych i promujących je, fotorelacje ze spotkań i zajęć w bibliotece, udostępnianie linków na stronie domowej i profilu biblioteki, korzystanie z aplikacji mobilnych

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco

Rezultaty

Wspieranie użytkowników w wartościowym korzystaniu z zasobów Internetu, propagowanie edukacyjnych walorów nowych technologii, udostępnianie treści kultury mieszkańcom gminy nie wymagające wyjazdu ani nakładu kosztów

Działanie 2

Edukowanie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii do uczestnictwa w kulturze (przygotowanie użytkowników na lock down i bycia w bibliotece online)

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Przełamanie barier w funkcjonowaniu online, korzystaniu z oferty kulturalnej bibliotek i innych instytucji kultury bez konieczności odwiedzania ich, nabycie odpowiednich kompetencji cyfrowych

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Stałe łącze internetowe, sprzęt komputerowy, konto na portalu w.bibliotece.pl, aplikacje na tablety, aplikacja Zoom lub inna platforma do wideokonferencji, konta biblioteki w mediach społecznościowych

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zajęcia warsztatowe, szkolenia, indywidualne konsultacje dla użytkowników; instruktaż dotyczący korzystania z programów i aplikacji mobilnych, wspólne tworzenie materiałów do opublikowania w sieci

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco, zgodnie z potrzebami użytkowników

Rezultaty

Samodzielność użytkowników w uczestnictwie w kulturze online; oswajanie użytkowników z różnymi formami uczestnictwa w kulturze, włączanie użytkowników w tworzenie treści kultury w sieci

Cel 4

Integracja społeczności lokalnej

Działanie 1

Udostępnianie prasy lokalnej, dzieł literackich i innych publikacji na temat małej ojczyzny; promocja tych zasobów – na stronie internetowej, w formie wystawy

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Poznanie historii swojej „małej ojczyzny”, odkrycie nieznanych wcześniej faktów na temat historii miejscowości i środowiska lokalnego

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki, partnerzy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Czytelnia, sprzęt nagłaśniający, laptop, ekran i rzutnik multimedialny, sala kinowa GOK

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacje na stronie internetowej, profilu biblioteki na Facebooku, Instagramie, w lokalnych mediach, fotorelacja z wydarzeń

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco

Rezultaty

Budowanie poczucia tożsamości społeczności lokalnej, upowszechnianie wiedzy o historii regionu

Działanie 2

Oferowanie biblioteki jako miejsca spotkań (grup nieformalnych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich)

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Miejsce spotkań, szkoleń, debat, biblioteka jako „trzecie miejsce”, potrzeby lokalowe stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Czytelnia, sprzęt nagłaśniający, laptop, ekran i rzutnik multimedialny, stanowiska komputerowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacje na stronie internetowej, profilu biblioteki na Facebooku, w lokalnych mediach, fotorelacja z wydarzeń; wykorzystanie komputerowego sprzętu biblioteki do zajęć warsztatowych, szkoleniowych

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco

Rezultaty

Stała współpraca z grupami mieszkańców, wspieranie mieszkańców w samoorganizacji; biblioteka miejscem integracji społecznej mieszkańców gminy

Działanie 3

Zajęcia edukacyjno-zabawowe dla dzieci organizowane w okresie wakacji we Filii Bibliotecznej w Trąbczynie

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Ciekawe i kreatywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci w okresie wakacyjnym, alternatywna forma spędzania letniego wypoczynku dla dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje; współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownik filii bibliotecznej

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lokal filii, sprzęt komputerowy, księgozbiór dla dzieci i młodzieży, plac zabaw przed budynkiem filii; środki finansowe na wynagrodzenia dla animatorów oraz na nagrody i poczęstunek dla dzieci; materiały biurowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacje na stronie domowej oraz profilu facebookowym biblioteki, fotorelacje, informacje przekazywane do publikacji w mediach lokalnych; kontakt bezposredni i telefoniczny z uczestnikami

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Cyklicznie w sierpniu 2021-2023

Rezultaty

Integrowanie społeczności Trąbczyna wokół działań biblioteki, zaoferowanie dzieciom atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu; promowanie czytelnictwa wśród dzieci; KGW jako partner biblioteki w organizowaniu wydarzeń

Działanie 4

Spotkania autorskie z autorami publikacji o regionie

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Poznanie dorobku autorów gromadzących wiedzę o regionie

Osoba odpowiedzialna

Dyrektor biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Czytelnia, sprzęt nagłaśniający, laptop, ekran i rzutnik multimedialny, sala kinowa GOK

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej biblioteki, w gablocie na zewnątrz lokalu biblioteki, w prasie lokalnej;  zapraszanie uczestników wydarzenia za pośrednictwem  portalu społecznościowego Facebook

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco

Rezultaty

Poznanie pisarzy, artystów lokalnych, historii regionu; spędzanie wolnego czasu połączone z poznawaniem twórczości ludzi kultury; zainteresowanie ofertą biblioteki

Obszar

EDUKACJA

Cel 1

Wspieranie edukacji grup w różnym wieku i o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Działanie 1

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Klub Kodowania, warsztaty tematyczne (np. fotografia smartfonem)

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba wspólnej edukacji poprzez zabawę, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez włączenie do inspirujących projektów edukacyjnych; biblioteka jako miejsce otwarte na kreatywne działania

Osoba odpowiedzialna

Pracownik biblioteki koordynujący projekt – Katarzyna Połom

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Czytelnia, łącze internetowe, sprzęt komputerowy, materiały edukacyjne pozyskana od grantodawców, sprzęt do prezentacji multimedialnej, roboty i gry edukacyjne, drukarka 3D, zestaw Arduino; wolontariusze

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Działania biblioteki widoczne w na stronach programów, w mediach społecznościowych, korzystnie ze sprzętu komputerowego podczas zajęć, warsztatów, wykorzystanie nowych technologii jako narzędzi edukacji, relacje i galerie zdjęć ze spotkań zamieszczane na stronie domowej, Facebooku i Instagramie biblioteki

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Wg harmonogramu działań zapisanych w projektach oraz zgodnie z potrzebami partnerów biblioteki (szkół, świetlicy środowiskowej, klubowicze LKK)

Rezultaty

Oferta biblioteki adresowana do dzieci i młodzieży, wsparcie w rozwijaniu pasji młodych użytkowników, biblioteka jako organizator niebanalnych zajęć edukacyjnych uzupełniających szkolną wiedzę uczniów

Cel 2

Edukacja cyfrowa dla osób wykluczonych cyfrowo oraz chcących doskonalić swoje umiejętności

Działanie 1

Szkolenia/lekcje biblioteczne na temat świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz netykiety/etyki sieci

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Bezpieczne korzystanie z Internetu, świadomość zagrożeń występujących w sieci, praktyczne wykorzystywanie zasobów sieci zgodne z potrzebami edukacyjnymi i informacyjnymi użytkowników

Osoba odpowiedzialna

Pracownik biblioteki przygotowujący i prowadzący zajęcia

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Sprzęt komputerowy, rzutnik, ekran, łącze internetowe; zaproszeni goście, znawcy z danej dziedziny

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Korzystanie ze scenariuszy Fundacji Panoptykon, platformy e-learningowej WBPiCAK w Poznaniu, katalogu on-line biblioteki, stron typu sieciaki.pl, wykorzystywanie scenariuszy i form zajęć akcji Dzień bezpiecznego Internetu, Tydzień z Internetem

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników

Rezultaty

Uczenie i propagowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu, informowanie o formach cyberprzestępczości

Działanie 2

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” adresowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Edukacja czytelnicza najmłodszych, kształtowanie nawyku czytania, obcowanie z księgozbiorem literatury dziecięcej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci

Osoba odpowiedziana za realizację

Projekt koordynuje Joanna Kruczkowska

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Wyprawki czytelnicze z Instytutu Książki, system SOWA SQL, atrakcyjny księgozbiór dla dzieci

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Ulotki i plakaty w przedszkolach, informacje na stronie, Facebooku, indywidualne rozmowy z rodzicami; rejestracja uczestników akcji  w systemie bibliotecznym (zakładanie kont czytelnika), fotorelacje

Do kiedy zostanie zrealizowane

Zgodnie z harmonogramem projektu

Rezultaty

Pozyskanie nowych czytelników, przekonanie rodziców o wartościowym wpływie czytania na rozwój dzieci, edukacja czytelnicza najmłodszych, promocja księgozbioru literatury dziecięcej

Działanie 3

System motywacyjny dla najmłodszych czytelników, czyli utrwalenie nawyku korzystania z biblioteki (karty z naklejkami, dyplomy, nagrody)

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Edukacja czytelnicza najmłodszych, kształtowanie nawyku czytania, obcowanie z księgozbiorem literatury dziecięcej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, umożliwienie korzystania z literackich i edukacyjnych walorów  książki

Osoba odpowiedziana za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Przygotowane lub zakupione nagrody, karty z naklejkami, zakładki, dyplomy, system SOWA SQL, atrakcyjny księgozbiór dla dzieci

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacje na stronie, Facebooku, indywidualne rozmowy z rodzicami; rejestracja uczestników akcji  w systemie bibliotecznym (zakładanie kont czytelnika), fotorelacje

Do kiedy zostanie zrealizowane

Na bieżąco

Rezultaty

Podtrzymanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki,  biblioteka jako atrakcyjne miejsce dla najmłodszych czytelników przekonanie rodziców o wartościowym wpływie czytania na rozwój dzieci, edukacja czytelnicza najmłodszych, promocja księgozbioru literatury dziecięcej

Działanie 4

Pomoc seniorom oraz osobom chcącym doskonalić swoje umiejętności w formie indywidualnych konsultacji

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Pomoc w rozwiązywaniu problemów z obsługą programów i aplikacji, korzystanie z poczty elektronicznej, zgłaszanie niewielkich problemów z funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, smartfona

Osoba odpowiedzialna

Pracownice biblioteki, Latarniczki Polski Cyfrowej

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie sprzętu komputerowego, Internetu, komunikowanie się z uczestnikami za pomocą poczty elektronicznej, Facebooka, rozmów telefonicznych, komunikatorów internetowych

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Na bieżąco

Rezultaty

Użytkownicy biblioteki zawsze mogą skorzystać z pomocy bibliotekarzy również po ukończeniu szkolenia; biblioteka jako miejsce spotkań seniorów, wymiany informacji i podnoszenia kompetencji osób starszych jako bardzo istotnej grupy społeczeństwa informacyjnego

Działanie 5

Udział w akcjach społeczno-edukacyjnych (Akcja Żonkile, Podaruj wiersz itp.)

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Niebanalne formy zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, rozwój kompetencji społecznych, empatii, otwartości; umiejętność wykorzystania różnych walorów dzieł literackich; włączanie społeczności w przedsięwzięcia ogólnopolskie

Osoba odpowiedzialna

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Internet, rzutnik, ekran, aparat fotograficzny, literatura, materiały biurowe, edukacyjne; partnerzy z lokalnych instytucji, wolontariusze

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Rejestracja na stronie akcji, spotkania organizacyjne z partnerami, ulotki, filmiki instruktażowe organizatorów, plakaty, relacje na stronie, Facebooku, Instagramie

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Zgodnie z harmonogramem akcji

Rezultaty

Zmiana świadomości społecznej, uwrażliwienie na problemy innych, umiejętność korzystania z tekstów literackich, źródeł archiwalnych itp. Pozyskiwanie partnerów współpracujących z biblioteką, budowanie kontekstu społecznego wokół instytucji kultury.

 

IV. Zarządzanie realizacją strategii

1. Monitoring realizacji planu

Raz na kwartał i po wykonaniu działania konsultacja i ocena rezultatów dokonana przez cały zespół biblioteki oraz główną księgową BPMiG odpowiedzialną za sprawdzanie wykonania działań pod względem finansowym.

2. Ewaluacja

Formy ewaluacji i pozyskiwania informacji zwrotnej na temat oferty biblioteki od uczestników wydarzeń kulturalnych i  użytkowników:

- rozmowy indywidualne z odbiorcami działań biblioteki,

- wywiady fokusowe na temat zrealizowanych działań,

- analiza statystyk wypożyczalni w systemie SOWA SQL,

- stałe monitorowanie popularności strony domowej biblioteki (licznik odwiedzin),

- ankiety adresowane do użytkowników jako narzędzie badania celowości podjętych działań oraz poziomu zaspokojenia potrzeb odbiorców,

- analiza SWOT jako narzędzie służące do kolejnych aktualizacji planu rozwoju biblioteki.

Dyrektor biblioteki po każdym półroczu sporządza podsumowanie z realizacji zawartych w planie celów i działań. Z ewaluacją zapoznają się pracownicy biblioteki i zgłaszają swoje uwagi.

3. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom

Przedstawienie Planu Rozwoju Biblioteki na lata 2021-2023 Burmistrzowi Gminy Zagórów oraz na posiedzeniu Rady Miejskiej Zagórowa i zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zagórowie. O wszystkich podejmowanych inicjatywach i zaplanowanych działaniach informujemy na stronie internetowej biblioteki, na profilu biblioteki w mediach społecznościowych oraz w lokalnych mediach.