Statut prawny MDK

STATUT MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. JANUSZA KORCZAKA W CHODZIEŻY


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 póz. 2572 z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52 póz. 466, 467)

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 póz. 112 z późniejszymi zmianami)

4. Ustawa z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2007r. Nr 80, poz.542).

§1

I. Informacja o Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży

1. Młodzieżowy Dom Kultury to publiczna, oświatowo-wychowawcza placówka wychowania pozaszkolnego.

2. Nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży, ul. Staszica 17a

3. Nazwę placówki w pełnym brzmieniu używa się na pieczątkach

§2

Organem prowadzącym Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży jest Powiat Chodzieski

§3

Do realizacji zadań statutowych Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży posiada pomieszczenia do zajęć dydaktycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem, zapewniające wychowankom bezpieczeństwo, dwie sale wystawiennicze - Salon Artystyczny, a także przystań żeglarska nad J. Miejskim w Chodzieży i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

§4

I. Młodzieżowy Dom Kultury realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

II. Placówka wychowania pozaszkolnego realizuje swoje zadania przez prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży mających na celu:

1. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy

2. Kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu

3. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraiu i innvch kultur

4. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

III. Młodzieżowy Dom Kultury realizuje swoje zadania przez organizowanie:

1. Imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, festiwali

2. Wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,

3. Działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym

IV. Młodzieżowy Dom Kultury realizuje zadania także poza swój ą siedzibą.

§5

I. Organami placówki są:

1. Dyrektor

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

4. Samorząd wychowanków

II. l. Młodzieżowym Domem Kultury kieruje dyrektor.

2. Stanowisko dyrektora MDK powierza organ prowadzący placówkę na zasadach obowiązujących w placówkach oświatowych, a jego obowiązki określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 39 z późniejszymi zmianami.

3. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz

b) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących

e) dysponuj e środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki

f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

5. Dyrektor MDK w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami placówki.

6. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla ustawę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

7. W placówce może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

[II. l. W Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w placówce, którzy prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą z dziećmi i młodzieżą w MDK.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor MDK

4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

6. Przewodniczący przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności placówki.

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy placówki

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce

c) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków MDK

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy

b) projekt planu finansowego placówki

c) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród oraz innych wyróżnień

9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu MDK lub jego zmiany i uchwala go.

10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego MDK o odwołanie z funkcji dyrektora lub nauczyciela z funkcji kierowniczych w MDK.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania Rady są protokołowane

14. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków, ich rodziców, a także pracowników placówki.

IV.W Młodzieżowym Domu Kultury działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków placówki.

1.W skład Rady Rodziców wchodzi 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki.

2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4.Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami we wszystkich sprawach placówki.

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

- uchwalanie z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb środowiska

6. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

V .W placówce działa samorząd wychowanków, zwany dalej „samorządem"

1.Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie MDK

2.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

- prawo do zapoznawania się z programami realizowanymi w placówce.

- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§6

Organizacja MDK

1. W Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży są organizowane zajęcia stałe ujęte w tygodniowym planie zajęć placówki, okresowe i okazjonalne wynikające z potrzeb środowiska lokalnego

2. Tygodniowy plan zajęć w MDK wynosi co najmniej 90 godzin

3. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 12 wychowanków, wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę uczestników

4. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut

5. W Młodzieżowym Domu Kultury mogą być tworzone pracownie dla co najmniej 5 form stałych (tj. plastyczna, ceramiczna, taneczna, muzyczna itp.)

6. Szczegółową organizację zajęć w danych roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia, a zatwierdzony przez organ prowadzący placówkę do 30 maja każdego roku

7. MDK opracowuje własne programy i plany pracy.

8. Placówka prowadzi działalności w okresie całego roku. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze, zajęcia w formach okazjonalnych prowadzone są również w dni wolne od nauki szkolnej.

9. Godziny pracy placówki ustala dyrektor MDK w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę, powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska

10. W MDK prowadzi się obsługę finansowo-księgową oraz kadrową

11. Młodzieżowy Dom Kultury może posiadać filię, którą tworzy, przekształca i likwiduje organ prowadzący na wniosek dyrektora placówki

§7

Nauczyciele i inni pracownicy MDK

1. Zajęcia z wychowankami w MDK prowadzą nauczyciele. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone przez inne osoby tj. specjalistów. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.

2. W MDK zatrudnia się pracowników administracyjnych i obsługi.

3. Do podstawowych obowiązków głównej księgowej należy:

- kierowanie i nadzorowanie pracami pozostałych pracowników administracji

- prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu

- analiza wykorzystania środków pieniężnych przydzielonych z budżetu

- dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków

wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych MDK oraz ich zmian

następnej kontroli operacji gospodarczych MDK stanowiących przedmiot księgowości

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

zakładowego planu kont

obiegu dokumentów, dowodów księgowych

zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

4. Do podstawowych obowiązków innych pracowników administracji należy:

- prowadzenie kancelarii

- prowadzenie archiwum

- naliczanie wynagrodzeń pracowniczych

- prowadzenie rozliczeń podatku od wynagrodzeń i ZUS

- prowadzenie akt osobowych pracowników

- prowadzenie księgi inwentarzowej

- prowadzenie kasy

- inne obowiązki wynikające z działalności placówki

5. Do głównych obowiązków pracowników obsługi należy:

- codzienne mycie i odkurzanie pomieszczeń i korytarzy, a także porządkowanie sanitariatów

- codzienne wietrzenie pomieszczeń oraz opróżnianie koszy

- pranie ręczników, firan, obrusów

- okresowe mycie okien

- porządkowanie terenu przed budynkiem

- zamykanie okien w pomieszczeniach przed kluczeniem drzwi

- pomoc w organizacji imprez masowych

- inne prace wynikające z bieżących potrzeb

6. Do głównych obowiązków dozorcy należy:

-pełnienie dyżurów podczas zajęć popołudniowych, a także w dni wolne od zajęć szkolnych i podczas imprez organizowanych przez placówkę

- pomoc w przygotowaniu imprez

- drobne prace remontowe i porządkowe związane z organizacją pracy placówki

- zabezpieczanie budynku przed włamaniem itp.

7. Nauczyciel i specjalista prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczestnikami, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków

8. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy w szczególności:

- kształtowanie, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań wychowanka

- rozpropagowywanie zajęć MDK wśród dzieci i młodzieży

- prowadzenie naboru uczestników

- pogłębianie i rozszerzanie wiedzy

- podniesienie poziomu kultury i gustów artystycznych

- planowanie zajęć i uzgadnianie z dyrektorem MDK

-prowadzenie zajęć dydaktycznych w określonej specjalności zgodnie ze statutem MDK

- prawidłowe prowadzenie dzienników zajęć

- aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej

- organizowanie zajęć w sposób atrakcyjny zachęcający dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w zajęciach

- włączanie się do imprez organizowanych przez MDK

- dbałość, o sprzęt i urządzenia MDK

9. Do głównych zadań etatowych pracowników pedagogicznych należy:

- propagowanie wszystkich zajęć odbywających się w MDK

- prowadzenie zajęć dydaktycznych w danej specjalności w stałych formach pracy w okresie roku szkolnego, a okazjonalnych i okresowych działań w okresach wolnych od nauki szkolnej

- coroczne opracowywanie planu zajęć dydaktycznych placówki i konsultowanie go z dyrektorem

- opracowywanie wspólnie z dyrektorem strategicznych dokumentów dot. pracy placówki: planów pracy, planu imprez, projektu organizacyjnego, projektu budżetu placówki itd.

- nadzór nad nauczycielami - stażystami - służenie radą i pomocą (w ramach swojej specjalności)

- prawidłowe prowadzenie dzienników zajęć oraz służenie radą w tej sprawie instruktorom godzinowym i specjalistom

- opracowywanie autorskich programów

-czynne uczestnictwo oraz włączanie się w imprezy organizowane przez placówkę

- inicjowanie własnych imprez

- prowadzenie naboru uczestników

- utrzymywanie kontaktu z rodzicami i szkołami

-prezentacja dorobku przygotowanego przez zespoły na przeglądach, koncertach, festiwalach itp.

- organizowanie zajęć w sposób niezwykle atrakcyjny, zachęcający dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kołach, zespołach, sekcjach MDK.

- aktywna obecność na wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej MDK

- praca idąca w kierunku ciągłej poprawy wizerunku placówki

- zabezpieczanie we własnym zakresie niezbędnych na swoich zajęciach materiałów, pomocy naukowych itp.

- pełnienie dyżurów w godzinach popołudniowych polegające na zabezpieczaniu budynku przed włamaniem, kradzieżą itp.

- dbałość o powierzone mienie

- pełna dyspozycyjność

- inne prace związane z działalnością placówki (prowadzenie kroniki, dbałość o wystrój placówki, terminowa reklama wszystkich działań, przygotowywanie protokołów spotkań Rady Pedagogicznej MDK, nagłaśnianie imprez, zebrań itd.)

- wysoka kultura osobista i dobre reprezentowanie placówki

- rzetelne przekazywanie bieżących informacji

10. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu, w ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

- zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz

- inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych placówki, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań wychowanków

- zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

11. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla instruktora MDK wynosi 18 godzin

§8

Wychowankowie MDK

1. Wychowankami MDK mogą być wszystkie chętne dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także absolwenci placówki.

2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w placówce jest dobrowolne.

3. Każdy wychowanek ma obowiązek dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w zajęciach organizowanych przez MDK.

4. Placówka nie ogranicza wychowankom ilości wybranych form stałych działających w placówce

5. Zapisy do stałych form działających w MDK są prowadzone telefonicznie bądź bezpośrednio u instruktora prowadzącego od 1-15.09. każdego roku, w przypadku wolnych miejsc w zespole w ciągu całego roku.

6. Wychowanek w czasie trwania zajęć w kole, zespole, sekcji oraz w okresie przerw jest pod opieką instruktora prowadzącego.

7. Instruktor etatowy dyżurujący w czasie popołudniowych dyżurów zwraca uwagę na osoby obce odwiedzające placówkę.

8. Przynajmniej raz w roku placówka organizuje pogadankę dla wychowanków na temat bezpieczeństwa, uzależnień oraz przejawów patologii społecznej.

9. Pracownicy MDK są przeszkoleni w zakresie BHP i PPoż.

10. Pozytywne postawy wychowanków w placówce kształtowane są poprzez oddziaływanie własnym przykładem, właściwe relacje interpersonalne oraz dobry klimat pracy.

11. Wychowanek placówki ma prawo:

a) dokonać, wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami

b) brać udział indywidualnie lub zespołowo w konkursach, wystawach, przeglądach oraz imprezach organizowanych przez MDK

c) zgłaszać uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczestników oraz własne pomysły do programu działania pracowni i zespołów

d) korzystać z materiałów, narzędzi i urządzeń MDK oraz fachowej pomocy rad i wskazówek instruktorów

e) mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych.

12. Wychowanek ma obowiązek:

a) dbać o honor i dobre imię MDK oraz godnie reprezentować placówkę

b) być aktywnym uczestnikiem dobrowolnie przez siebie wybranych zajęć oraz czuć się współodpowiedzialnym za wyniki pracy

c) okazywać należyty szacunek instruktorom i innym pracownikom MDK oraz być życzliwym i kulturalnym w stosunku do innych współuczestników

d) szanować mienie społeczne, być oszczędnym i gospodarnym

e) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków wychowanka, przestrzegać porządku dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu MDK

f) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz przestrzegać zasad higieny osobistej

g) przychodzić na zajęcia punktualnie i systematycznie

13. Nagrody dla wychowanków MDK:

a) dyplomy i nagrody rzeczowe za systematyczne i aktywne uczestnictwo

b) biwaki i wycieczki autokarowe dla szczególnie aktywnych wychowanków

c) o szczególnych osiągnięciach wychowanka powiadamia się wychowawcę i dyrektora szkoły.

14. Kary stosowane wobec wychowanków nie mogę naruszać nietykalności i godność osobistej

15. Kary stosowane w MDK:

a) ustna nagana instruktora prowadzącego zajęcia na forum grupy

b) ustna nagana dyrektora na forum grupy

c) pisemne zawiadomienie rodziców lub opiekunów o nagannym zachowaniu wychowanka

d) skreślenie z listy wychowanków

16. Odwołanie od kary:

a) ukaranemu wychowankowi przysługuje odwołanie do dyrektora MDK w formie pisemnej lub ustnej skierowane przez wychowanka, jego rodziców lub opiekunów w terminie 7 dni od nałożonej kary

b) wychowanek ma prawo wytłumaczenia się na forum grupy ze swego zachowania.

Podsumowanie końcowe:

MDK używa pieczątki urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

MDK przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady prowadzenia przez MDK gospodarki finansami i materiałami określają

odrębne przepisy.

Uchwała zmieniająca zapisy w statucie Młodzieżowego Domu Kultury podjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej MDK w dniu 24 września 2007 roku