Środki unijne wsparciem dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu chodzieskiego.

We wrześniu 2007 roku Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007–2013. Nazwę „kapitał ludzki" przyjęto jako najpełniej oddającą istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Sam termin „kapitał ludzki" jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI dla Chodzieży

W województwie wielkopolskim dysponentem środków programu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, natomiast konkretne projekty realizować mogą Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Ze względu na ogromne szanse, jakie daje wykorzystanie środków unijnych na terenie poszczególnych gmin i powiatów, również i na terenie powiatu chodzieskiego podjęto działania zmierzające do realizacji takiego programu. Partnerska współpraca MOPS i PCPR Chodzież pozwoliła na stworzenie wspólnego projektu - „Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej”. Powyższy projekt jest w skali województwa działaniem szczególnym. Realizowany jest bowiem w partnerstwie, co pozwala przede wszystkim na pozyskanie większych środków finansowych do wykorzystania na terenie powiatu chodzieskiego. Najbardziej istotnymi cechami projektu są jednak wspólne wdrażanie programu przez MOPS Chodzież i PCRP Chodzież, co wydatnie podniesie skuteczność realizowanych działań oraz wpłynie na ich innowacyjność, polegającą na dostosowaniu specyfiki działań do potrzeb odbiorców projektu.

Kto skorzysta ?

Odbiorcami będą osoby korzystające z jakiejkolwiek formy wsparcia MOPS lub PCPR Chodzież, bezrobotne, poszukujące pracy bądź nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej. W chwili obecnej dopracowaniu wymaga jednak moduł projektu, poświęcony osobom niepełnosprawnym. PCPR w Chodzieży zamierza wykorzystać dostępne środki nie tylko na ogólny wzrost szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, ale przede wszystkim na poprawę ich stanu zdrowia. Będzie to możliwe dzięki sfinansowaniu większej części bądź całości kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym. Realizacja wyżej opisanych działań zależna jednak będzie od zainteresowania, jakie okażą dla nich osoby niepełnosprawne, pragnące zostać uczestnikami takiego turnusu. Zakłada się, że w roku 2008 z dofinansowania turnusu skorzystać będzie mogło około 30 osób niepełnosprawnych. Ponadto założono, iż w ramach projektu osoby niepełnosprawne zostaną poddane badaniom lekarza medycyny pracy, z uwzględnieniem niezbędnych specjalistycznych badań. Skorzystają one porady doradcy zawodowego w celu wypracowania optymalnej dla nich ścieżki kariery zawodowej. Planuje się również obóz aktywnej integracji lub Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy w celu podniesienia osobistych umiejętności poruszania się na rynku pracy jak również wzrostu atrakcyjności uczestników projektu jako potencjalnych pracowników. Opcjonalnie PCPR Chodzież zamierza również podjąć kroki, zmierzające do pełnego sfinansowania osobom niepełnosprawnym kursów lub szkoleń umożliwiających podniesienie bądź uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i tym samym zdobycie zatrudnienia. O ostatecznym kształcie działań prowadzonych przez PCPR zdecydują jednak same osoby niepełnosprawne. To dzięki ich głosom i zainteresowaniu wiadomo będzie, które z powyższych działań, okaże się dla nich bardziej przydatne, a tym samym – które z nich zostanie wpisane w projekt w roku 2008. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż wysokość środków oraz forma realizacji w/w zadań zależna jest również od opinii WUP w Poznaniu.

W związku z powyższym osoby niepełnosprawne zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o pilny kontakt z panią Katarzyną Sałatą pod nr tel. (0-67) 28-27-258, 28 -11-670, emailem na adres pcprchodziez@neostrada.pl