Obwieszczenie marszałka województwa Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z 21 sierpnia 2018 r.

o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów

do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 422 w zw. z art. 459 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) obwieszczam, co następuje:

§1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego , Postanowieniem Nr DPZ -5240-1/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu I dokonał podziału Województwa Wielkopolskiego na sze ść okręgów wyborczych i ustalił ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym w sposób nast ępujący:

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 8.

oraz obszar miasta na prawach powiatu: Konin.

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 5.

ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz obszar miasta na prawach powiatu: Kalisz. Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

§2.

Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej jest miasto Pozna ń – Urz ąd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległo ści 34, pokój 823.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

/-/ Marek Woźniak