Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

 

1. Administratorem jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.Królewskiej 27. Administrator odpowiada za zapewnienie funkcjonowania profilu zaufanego.

2. Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji - można kontaktować się:

pocztą elektroniczną pod adresem mc@mc.gov.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online, listownie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@mc.gov.pl.

4. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zarządzania Pani/Pana kontem profilu zaufanego i wykorzystywania tego konta w celu:

5. Podstawa prawna do przetwarzania danych:

6. Zakres przetwarzanych danych odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także przez Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa, świadczący usługi utrzymania i rozwoju dla profilu zaufanego oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

7. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być udostępnione podmiotom mającym prawo do potwierdzania profilu zaufanego, czyli:  konsulom, urzędom wojewódzkim, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, podmiotom mającym zgodę ministra właściwego do spraw informatyzacji (obecnie Ministra Cyfryzacji) na potwierdzanie profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym.

Udostępnienie będzie następowało wyłącznie po podaniu numeru PESEL lub identyfikatora użytkownika konta powiązanego ze złożonym automatycznie wnioskiem.

8. Okres przechowywania danych

W każdej chwili może Pani/Pan unieważnić profil zaufany lub usunąć konto profilu zaufanego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 20 lat od czasu ostatniego potwierdzenia/przedłużenia profilu zaufanego.

9. Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia. Możliwe jest to po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie w systemie profilu zaufanego w sposób ustalony przez użytkownika tego konta. Jeżeli nie ma Pani/Pan możliwości uwierzytelnienia się i samodzielnego poprawienia usunięcia danych, żądanie zmiany lub usunięcia danych musi być wyrażone w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi konta ePUAP, którego dotyczy żądanie.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

11. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne, aby korzystać z profilu zaufanego, w szczególności do potwierdzania tożsamości i podpisywania dokumentów. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością uzyskania profilu zaufanego i korzystania z możliwości, jakie zapewnia.