Wynik drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 135/2 położonej w Konstantynowie gm. Chodzież - GN.6840.1.2020

INFORMACJA

Starosta Chodzieski podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż  działki nr 135/2 położonej w Konstantynowie gm. Chodzież

  

Starosta Chodzieski, stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 r. poz. 1490 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

Drugi przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 15 września  2021 r. o godz. 11.00 w sali nr 103 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynek B przy ul. Paderewskiego 2. 

Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1H/00001834/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Chodzieży, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: jednostka ewidencyjna Chodzież – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 300103_2,0002, Konstantynowo, numer  działki 135/2 o pow. 0.0286 ha, opis użytku drogi ,,dr”, stanowiącej własność Skarbu Państw:

cena wywoławcza  15 200,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  15 360,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –1
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Pani Aleksandra Zydor zam. w Chodzieży i Pani Hann Zydor zam. w Chodzieży

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież, a także zamieszcza się na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chodzieskiego – www.bip4.wokiss.pl/chodziezp/.

 

Z up. STAROSTY

Mariusz Witczuk
WICESTAROSTA

 

Główny specjalista: Edyta Pasch
edytapasch@powiat-chodzieski.pl
67-28-127-35