Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2023 roku

Na planowane dochody 25 942 109,22 zł wykonano 7 343 322,90 zł tj. 28,31%
Na planowane wydatki 31 111 179,25 zł wykonano 5 998 759,34 zł tj. 19,28 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2023 roku wynosi 1 344 563,56 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.                                  

                                                          Wójt Gminy Rozdrażew
                                                           /-/  Mariusz Dymarski