Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2021 roku

Na planowane dochody 27 973 572,49 zł wykonano 22 667 035,58 zł tj. 56,34%
Na planowane wydatki 33 319 553,22 zł wykonano 20 927 032,72 zł tj. 39,98%
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2021 roku wynosi 1 740 002,86 zł.
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                          Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                                         /-/  Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 26 października 2021 r.