Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2018

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2018 wraz z objaśnieniami    (pobierz)
Rachunek zysków i strat             (pobierz)
Zestawienie zmian funduszu       (pobierz)
Bilans z wykonania budżetu        (pobierz)
Bilans jednostki                         (pobierz)
Informacja dodatkowa                (pobierz)
Informacja dodatkowa-szczegóły (pobierz)