Uchwały Rady Gminy

[Lista wiadomości]

Treści uchwał Rady Gminy kadencja IX - 2024 r.

Uchwała nr I/1/2024 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rozdrażew

Uchwała nr I/2/2024 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rozdrażew

Uchwała nr I/3/2024 powołan. stałych komisji RG Rozdrażew: KRGiB, KSS

Uchwała nr II/4/2024 wyraż. zgody na zawar.porozum. w celu przeprow.strategiczn. oceny oddziaływ. na środow. dla "Strategii Zrównow. Mobiln. dla gmin powiat. krotoszyńsk. oraz Powiat. Krotoszyńskiego

Uchwała nr II/5/2024 zm. budżetu Gm. Rozdrażew na 2024 rok

Uchwała nr II/6/2024 zm. WPF Gm. Rozdrażew na lata 2024-2029

Uchwała nr II/7/2024 powoł. Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr II/8/2024 powoł. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała nr II/9/2024 powoł. Komisji Inwentaryzacyjnej i ustal. jej składu osobowego

Uchwała nr II/10/2024 wyb. przedstaw. do Rady Społecz. SP ZOZ w Krotoszynie

Uchwała nr II/11/2024 ustal. wynagr. WG

Uchwała nr II/12/2024 wyraż. zgody na ustanow. służebn. przesyłu na dział. nr 73 oraz 127/10 położ. w obrębie geodezyjnym Dąbrowa

Uchwała nr III/13/2024 udzielenia Wójtowi Gminy Rozdrażew wotum  zaufania

Uchwała nr III/14/2024 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Uchwała nr III/15/2024 udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2023 rok

Uchwała nr III/16/2024 zaw. Poroz. z Powiat. Krotosz. na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w dniu 01.09.2024 r. w Rozdrażewie

Uchwała nr III/17/2024 zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2024 rok

Uchwała nr III/18/2024 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Rozdrażew na lata 2024-2029

Uchwała nr III/19/2024 szczegół. warunk. przyznaw. i odpłatn. za usł. opiek. i specj.  usł. opiek., z wyłącz. specjal. usł. opiek. dla osób z zaburz. psychicz., oraz szczegół. warunki częściow. lub całkow. zwoln. od opłat, jak również tryb ich pobier.

Uchwała nr III/20/2024 zm. uchw. w spr. opłat za świadcz. w prowadz. przez Gminę Rozdrażew przedszk. publicz., oddział. przedszkol. w szk. podst. oraz innych formach wychow. przedszk.

Uchwała nr III/21/2024 zmiany uchwały nr II/7/2024 Rady Gminy Rozdrażew  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr III/22/2024 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr III/23/2024 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr III/24/2024 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr III/25/2024 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr III/26/2024 wyraż. zgody na zawarcie w trybie bezprzetarg. umowy dzierżawy nieruch. z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

Uchwała nr III/27/2024 wyraż. zgody na zawarcie w trybie bezprzetarg. umowy dzierżawy nieruch. z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

Uchwała nr III/28/2024 wyraż. zgody na zawarcie w trybie bezprzetarg. umowy dzierżawy nieruch. z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

Uchwała nr III/29/2024 wyraż. zgody na zawarcie w trybie bezprzetarg. umowy dzierżawy nieruch. z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

Uchwała nr III/30/2024 wyraż. zgody na zawarcie w trybie bezprzetarg. umowy dzierżawy nieruch. z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

Uchwała nr III/31/2024 wyraż. zgody na zawarcie w trybie bezprzetarg. umowy dzierżawy nieruch. z dotychczasowym dzierżawcą na  okres 2 lat

 

Treści uchwał Rady Gminy 2024 r.

Uchwała nr LVII/447/2024 zmian b. g. na 2024 r.

Uchwała nr LVII/448/2024 zm. uch. nr LIV/416/2023 RG z dnia 8 listopada 2023r. w spr okr. wys. st. pod. od nieruch.

Uchwała nr LVII/449/2024 okr, „Progr. op. nad zwierz. bezdom. oraz zapob. bezdom. zwierz. na rok 2024".

Uchwała nr LVII/450/2024 zm. rocz. progr. współpr. z org. pozarząd. oraz podm. o dział. poż. publ. i wolont. na 2024 r.

Uchwała nr LVII/451/2024 kont. członk. w Stow. „Wielkopolska z Wyobraźnią”, tworz. LGD.

Uchwała nr LVII/452/2024 przyj. spr. z dział. st. kom. RG

Uchwała nr LVII/453/2024 przyj. pl. pr. na 2024 r.

Uchwała nr LVIII/454/2024 zm. uchw. o udziel. pomocy finans. Powiatowi Krotoszyńskiemu w roku 2024

Uchwała nr LVIII/455/2024 przystąp. Gminy Rozdrażew do realiz. Projek. pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rozdrażew”, finans. z grantu w ramach Fund. Europej. na Rozwój Cyfr. 2021-2027 (FERC) dot. realiz. konkursu grant. „Cyberbezpieczny Samorząd”

Uchwała nr LVIII/456/2024 zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2024 rok

Uchwała nr LVIII/457/2024 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029

Uchwała nr LVIII/458/2024 przystąp. do sporządzenia planu ogólnego gminy Rozdrażew

Uchwała nr LVIII/459/2024 przyj. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2027

Uchwała nr LIX/460/2024 zm. Gminnego Programu Profilak. i Rozwiąz.Problemów Alkohol. oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gm. Rozdrażew na 2024 rok

Uchwała nr LIX/461/2024 zmian budżetu gminy na 2024 r.

Uchwała nr LIX/462/2024 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029

Uchwała nr LIX/463/2024 zmieniająca uchw. nr  XIX/140/2020 RG Rozdrażew z dn. 15 lipca 2020 r.  w spr. zasad udziel. dotacji celowej spółk. wodnym, trybu postęp. w spr. udziel. dotacji i spos. jej rozlicz.

Uchwała nr LIX/464/2024 szczegół. zasad, sposbu i trybu umarz., odracz. lub rozkł. na raty spłaty należn. pieniężn. mających charakter cywilnoprawny  przypad. Gm. Rozdrażew lub jej jednost. organiz. oraz wskaz. organu do tego uprawn.

Uchwała nr LIX/465/2024 zmiany uchw. w spr. wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gm. Rozdrażew

Uchwała nr LIX/466/2024 wyraż. zgody na zbycie nieruchomości

Apel dot. zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

 

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2024 r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2024 r.  [pobierz]

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2023 r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2023 r. [pobierz]

Treści uchwał Rady Gminy 2023 r.

Uchwała nr XLVI/355/2023    zm. b. g.
Uchwała nr XLVI/356/2023    stawka przebiegu pojazdu,
Uchwała nr XLVI/357/2023    kryt.doch. do uzysk. posiłku
Uchwała nr XLVI/358/2023    zm. reg. utrzymania czystości
Uchwała nr XLVI/359/2023    max. stawki opłat dla nieruchom. nie objętych syst. gosp. odpadami
Uchwała nr XLVI/360/2023    zm. Progr. Gospod. Mieszk.
Uchwała nr XLVI/361/2023    dzierż. ogrodu
Uchwała nr XLVI/362/2023    dzierż. ogrodu
Uchwała nr XLVI/363/2023    wybór przedstawiciela do Rady SPZOZ Krotoszyn
Uchwała nr XLVI/364/2023    rozp. petycji
Uchwała nr XLVI/365/2023    sprawozd. komisji RG
Uchwała nr XLVI/366/2023    plany pracy 2023r.

Uchwała nr XLVII/367/2023    zm. GPRPAiN na 2023r. Rozdrażew na 2023 rok,
Uchwała nr XLVII/368/2023    zm. b.g.
Uchwała nr XLVII/369/2023    zm. WPF             
Uchwała nr XLVII/370/2023    program opieki nad zwierzętami
Uchwała nr XLVII/371/2023    zbycie gruntu Wolenice
Uchwała nr XLVII/372/2023    zbycie gruntu Wolenice
Uchwała nr XLVIII/373/2023   zm. b. g.
Uchwała nr XLVIII/374/2023   zm. WPF

Uchwała nr XLIX/375/2023    zm. pomocy  dla Powiatu
Uchwała nr XLIX/376/2023    zm. b.g.
Uchwała nr XLIX/377/2023    zm. WPF
Uchwała nr XLIX/378/2023    zm. regulaminu utrzymania czystości
Uchwała nr XLIX/379/2023    zm. szcz.sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych       
Uchwała nr XLIX/380/2023   wymagania dot.zwolenia na opróżnianie zbior. bezodpływow.   
Uchwała nr XLIX/381/2023   programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi
Uchwała nr XLIX/382/2023   wyraż. zgody na dzierzawę ogrodu

Uchwała nr L/383/2023       wotum zaufnia
Uchwała nr L/384/2023       zatw. spraw.z wykonania budżetu za 2021r.
Uchwała nr L/385/2023       absolutorium WG
Uchwała nr L/386/2023       zm. b.g.             
Uchwała nr L/387/2023       zm. WPF
Uchwała nr L/388/2023       Korpus Wsparcia Seniorów
Uchwała nr L/389/2023       tryb powoływ. i odwoływ. Zespołu Interdyscyp.  
Uchwała nr L/390/2023       zamiana nieruchom. Henryków
Uchwała nr L/391/2023        umowa dzierżawy Orange centrala
Uchwała nr L/392/2023       umowa najmu pom. gospodarcze Rozdrażew
Uchwała nr L/393/2023       zespół do opiniowania kandyd. na ławników  
Uchwała nr L/394/2023       wieloletni plan rozw. i mod. urządzeń wodociąg. Kółko Rolnicze 

Uchwała nr LI/395/2023       zm. b. g
Uchwała nr LI/396/2023       zm. WPF
Uchwała nr LI/397/2023       zm. opłaty za pobyt w przedszkolu
Uchwała nr LI/398/2023       zasięgnięcie inform. o kandyd. na ławników
Uchwała nr LII/399/2023      zm. pomocy  dla Powiatu
Uchwała nr LII/400/2023      zm. b.g.
Uchwała nr LII/401/2023      zm. WPF
Uchwała nr LII/402/2023      wyraż. zgody na najem lokalu
Uchwała nr LII/403/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu pod staw   
Uchwała nr LII/404/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu   
Uchwała nr LII/405/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu
Uchwała nr LII/406/2023      wybór ławników

Uchwała nr LIII/407/2023      zm . b. g.
Uchwała nr LIII/408/2023      zm. WPF  
Uchwała nr LIII/409/2023      ocena aktualności studium i mpz
Uchwała nr LIII/410/2023      zgoda na służeność przesyłu
Uchwała nr LIII/411/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu
Uchwała nr LIII/412/2023      ekwiwalent pienięzny dla strażaków i kandyd. na strażaków

Uchwała nr LIV/413/2023     zm. pomocy dla Powiatu Krotoszyńskiego
Uchwała nr LIV/414/2023     zm. b. g.
Uchwała nr LIV/415/2023     zm. WPF
Uchwała nr LIV/416/2023     stawki podatku od nieruchomości
Uchwała nr LIV/417/2023     stawki podatku od środków transportowych
Uchwała nr LIV/418/2023     roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024r.
Uchwała nr LIV/419/2023     podwyższenia kryt. doch w ramach prog. "Posiłek w szkole i w domu" 2024-2028
Uchwała nr LIV/420/2023     przyjęcie programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
Uchwała nr LIV/421/2023     nowa nazwa ulicy na drodze wew. w Rozdrażewie
Uchwała nr LIV/422/2023     przyznanie Odznaki Honorowej Gm. Rozdrażew
Uchwała nr LIV/423/2023     przyznanie Odznaki Honorowej Gm. Rozdrażew
Uchwała nr LIV/424/2023     wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

Uchwała nr LV/425/2023      ustalenie dopłaty do taryfy zbior. zaopatrz. w wodę
Uchwała nr LV/426/2023      zm. b. g.
Uchwała nr LV/427/2023      powierzenie Gm. Rawicz zad. zapobiegania bezdomności zwierząt
Uchwała nr LV/428/2023      plan dofinan. form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Uchwała nr LV/429/2023      nadanie nowej nazwy ulicy
Uchwała nr LV/430/2023      wyraż. zgody na dzierżawę gruntu pod garaż

Uchwała nr LVI/431/2023     zmian b g. na 2023r.
Uchwała nr LVI/432/2023     zmiany WPF Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027
Uchwała nr LVI/433/2023     udzielenia pom fin Powiatowi Krotoszyńskiemu w roku 2024r.
Uchwała nr LVI/434/2023     Gm. Progr. Profil. i Rozwiąz. Probl. Alkohol. oraz Przeciwdzi. Narkomanii        
Uchwała nr LVI/435/2023     roczny program współpracy z NGO
Uchwała nr LVI/436/2023     WPF na lata 2024-2029               
Uchwała nr LVI/437/2023     budżetu gminy Rozdrażew na rok 2024
Uchwała nr LVI/438/2023     przyznawania diet sołtysom z            
Uchwała nr LVI/439/2023     zm. war. przyzn. odpłat. za usługi opiek. i specjali.
Uchwała nr LVI/440/2023     utrzymanie czystości na drogach pow. w Rozdrażewie
Uchwała nr LVI/441/2023     pielęgnacja zieleni – wycinka krzaków     
Uchwała nr LVI/442/2023     warunków sprz. nieruch. grunt. użytk. wieczystym     
Uchwała nr LVI/443/2023     zasad przezn. do sprz. nier. grunt w użytk. wieczyste
Uchwała nr LVI/444/2023     wyraż. zgody na zawarcie w trybie bezprzet. umowy najmu
Uchwała nr LVI/445/2023     wyraż. zgody na zawarcie w trybie bezprzet. umowy najmu
Uchwała nr LVI/446/2023     ustal. niewygasających wydatków w 2023r.

Treści uchwał Rady Gminy 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI/269/2022     przeznaczenie umorz. pożyczki z WFOŚiGW  
Uchwała Nr XXXVI/270/2022     zm. b.g.
Uchwała nr XXXVI/271/2022     wniosek do MSWiA o zm.rodzaju miejscowości Wygoda
Uchwała nr XXXVI/272/2022     rozp. petyci Fundacji im. Tesli        
Uchwała nr XXXVI/273/2022     dane przestrzenne  m.p.z.p.  rejon wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów,
Uchwała nr XXXVI/274/2022     dane przestrzenne m.p.z.p.    działki osiedle                 
Uchwała nr XXXVI/275/2022     sprawozdania komisji RG
Uchwała nr XXXVI/276/2022     plany pracy
Uchwała nr XXXVI/277/2022     wyzn. miejsc do handlu w piątki i soboty przez rolników
Uchwała nr XXXVII/278/2022    GPPiRPA oraz Narkomanii na 2022r.
Uchwała nr XXXVII/279/2022    zm. b.g.
Uchwała nr XXXVII/280/2022    zm. WPF
Uchwała nr XXXVII/281/2022    program opieki nad zwierzętami bezdom.
Uchwała nr XXXVII/282/2022    ekwiwalent dla strażaków OSP
Uchwała nr XXXVII/283/2022    zm. udzielania dotacji z b.g. do systemów grzewczych
Uchwała nr XXXVII/284/2022    porozumienie z Powiatem – wycinka krzaków,
Uchwała nr XXXVII/285/2022    przekazanie petycji
Uchwała nr  XXXVIII/286/2022  zm. b.g.2022r.
Uchwała nr  XXXVIII/287/2022  zm. WPF
Uchwała nr  XXXVIII/288/2022  zawarcie umowy najmu część dachu UG  
Uchwała nr  XXXVIII/289/2022  zm. regul. utrzym. czystości i porządku
Uchwała Nr XXXIX/290/2022     plan miejscowy działki Dzielice, Nowa Wieś Budy
Uchwała Nr XXXIX/291/2022     objęcie udziału Spółdzielni VIVO
Uchwała Nr XXXIX/292/2022     zm. b. g.
Uchwała Nr XXXIX/293/2022     zm. WPF
Uchwała Nr XXXIX/294/2022     porozum. Strategia Zrównoważonej Mobiności
Uchwała Nr XXXIX/295/2022     zbycie działek przy ul. Dworcowej
Uchwała Nr XXXIX/296/2022     zm. wejścia w życie regulaminu utrzym. czys. i porz.
Uchwała Nr XL/297/2022           wotum zaufnia
Uchwała Nr XL/298/2022           zatw. spraw.z wykonania budżetu za 2021r.
Uchwała Nr XL/299/2022           absolutorium WG
Uchwała Nr XL/300/2022           zm. b.g.             
Uchwała Nr XL/301/2022           zm. WPF
Uchwała Nr XL/302/2022           stanowisko dot. osady Wygoda
Uchwała Nr XLI/303/2022           zm. b.g.  
Uchwała Nr XLI/304/2022           tygodn. wymiar  nauczycieli spejc. i  nauczycieli  na stan. kierowniczych
Uchwała Nr XLI/305/2022          średnia  cena paliwa      
Uchwała nr XLII/306/2022          zm. b .g.
Uchwała nr XLII/307/2022          zm. WPF
Uchwała nr XLII/308/2022          zm. regulam. stypendia socjalne
Uchwała nr XLII/309/2022          konsultacje dot. statutów sołectw
Uchwała nr XLII/310/2022          nabycie nieruchomości w Dąbrowie
Uchwała nr XLII/311/2022          umowa dzierż. nieruch. w Rozdrażewie
Uchwała nr XLII/312/2022          umowa dzierż. nieruch. w Rozdrażewie     
Uchwała nr XLIII/313/2022         zm. pomocy finansowej  dla powiatu
Uchwała nr XLIII/314/2022         zm. b.g
Uchwała nr XLIII/315/2022         zm. WPF
Uchwała nr XLIII/316/2022         plan zaopatrzenia w ciepło, energię, gaz 2022-2037
Uchwała nr XLIII/317/2022         zm. regulam. przyzn. dodatków i  wynagradz.nauczycieli  
Uchwała nr XLIII/318/2022         zgoda na dzierżawę gruntu
Uchwała nr XLIII/319/2022         rozp. petycji
Uchwała nr XLIV/320/2022        dopłata do taryfy wody dla SKR Rozdrażew
Uchwała nr XLIV/321/2022        zm. b. g
Uchwała nr XLIV/322/2022        zm. WPF
Uchwała nr XLIV/323/2022        podatek od nieruchom.
Uchwała nr XLIV/324/2022        podatek od śr. transp.             
Uchwała nr XLIV/325/2022        umowa najmu bud. w Rozdrażewie
Uchwała nr XLIV/326/2022        opłata za przedszkola
Uchwała nr XLIV/327/2022        program współ. z org. pozarzad. na 2023r.
Uchwała nr XLIV/328/2022        statut sołectwa Rozdrażew
Uchwała nr XLIV/329/2022        przyzn. Odznaki Honorowej Gminy
Uchwała nr XLIV/330/2022        porozum. opieka nad zwierzętami bezdom.
Uchwała nr XLIV/331/2022        umowa dzierżawy nieruch. Nowa Wieś
Uchwała nr XLV/332/2022         pomoc fin.dla Powiatu w 2023r.
Uchwała nr XLV/333/2022         GPPiRPAiPN na 2023
Uchwała nr XLV/334/2022         WPF 2023-2027
Uchwała nr XLV/335/2022         budżet gminy 2023
Uchwała nr XLV/336/2022         zm. b.g. 2022r.,
Uchwała nr XLV/337/2022         zm.WPF 2022-2027
Uchwała nr XLV/338/2022         dofin.doskonalenia zawod. nauczycieli
Uchwała nr XLV/339/2022         stawka przebiegu pojazdu
Uchwała nr XLV/340/2022         odpłatności za usługi opiekuńcze
Uchwała nr XLV/341/2022         statut Budy
Uchwała nr XLV/342/2022         statut Chwałki
Uchwała nr XLV/343/2022         statut Dąbrowa
Uchwała nr XLV/344/2022         statut Dzielice
Uchwała nr XLV/345/2022         statut Grębów
Uchwała nr XLV/346/2022         statut Henryków
Uchwała nr XLV/347/2022         statut Maciejew
Uchwała nr XLV/348/2022         statut Nowa Wieś
Uchwała nr XLV/349/2022         statut Rozdrażewek
Uchwała nr XLV/350/2022         statut Trzemeszno
Uchwała nr XLV/351/2022         statut Wolenice
Uchwała nr XLV/352/2022         statut Wyki
Uchwała nr XLV/353/2022         utrzym. czystości dróg powiat. w obręb.Rozdrażewa  
Uchwała nr XLV/354/2022         rozp. skargi na dział. Wója
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2022 r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2022 r. (pobierz)

Treści uchwał Rady Gminy 2021 r.

Uchwała nr XXV/184/2021    zm. b.g. na 2021
Uchwała nr XXV/185/2021    zm. WPF     
Uchwała nr XXV/186/2021    zm. odpł. za usługi opiekńcze
Uchwała nr XXV/187/2021    rozp. petycji
Uchwała nr XXV/188/2021    rozp. petycji
Uchwała nr XXV/189/2021    rozp petycji
Uchwała nr XXV/190/2021    poż. z WFOŚiGW

Uchwała nr XXVI/191/2021   zm. b.g. na 2021
Uchwała nr XXVI/192/2021   zm. WPF
Uchwała nr XXVI/193/2021   prog opieki nad zwierz. 
Uchwała nr XXVI/194/2021   petycja
Uchwała nr XXVI/195/2021   Kom. Inwentaryz.
Uchwała nr XXVI/196/2021   plan miejsc. działki Rozdrażew
Uchwała nr XXVI/197/2021   sprawozd. komisji
Uchwała nr XXVI/198/2021   plany pracy
Uchwała nr XXVI/199/2021   poż. z WFOŚiGW
Uchwała nr XXVII/200/2021  zm. GPRPA
Uchwała nr XXVII/201/2021  zm. GPPNarkomanii
Uchwała nr XXVII/202/2021  zm. b. g.
Uchwała nr XXVII/203/2021  regul. dotacje na piece
Uchwała nr XXVII/204/2021  uchylenie zm. planu pod elektrownie
Uchwała nr XXVII/205/2021  przystapienie do zm. planu Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów (xml)
Uchwała nr XXVII/206/2021  przystąpienie do zm. planu ul. Koźmińska (xml)
Uchwała nr XXVII/207/2021 petycvja referemdum ludowe
Uchwała nr XXVII/208/2021 petycja popracie dla Rządu TRSNP Społ Komitetu Konstytu           
Uchwała nr XXVIII/209/2021 studium i kierunki zpg
Uchwała nr XXVIII/210/2021 zm. b.g
Uchwała nr XXVIII/211/2021 zm. WPF
Uchwała nr XXVIII/212/2021  Wieloletni Program Gosp. Mieszk.  2021-2026-uchylono
Uchwała nr XXVIII/213/2021 zasady wynajm. lokali
Uchwała nr XXVIII/214/2021 wniosek o dodat. mieszk.
Uchwała nr XXIX/215/2021  zm. b.g.  
Uchwała nr XXIX/216/2021  Wieloletni Programu Gosp. Mieszk. 2021-2026
Uchwała nr XXIX/217/2021  zm. zasad wynajm.lokali
Uchwała nr XXIX/218/2021  przedstawiciel do Komisji Mieszkaniowej

Uchwała nr XXX/219/2021  udzielenia wotum zaufania
Uchwała nr XXX/220/2021  zatwierdzenia wyk. budżetu za 2020r.
Uchwała nr XXX/221/2021  udzielania absolutorium
Uchwała nr XXX/222/2021  zm. pomocy fin. dla powiatu
Uchwała nr XXX/223/2021  zm. b.g.
Uchwała nr XXX/224/2021  zm.WPF
Uchwała nr XXX/225/2021  projekt zm. reg.wody i ściek.
Uchwała nr XXXI/226/2021 zm. b.g.
Uchwała nr XXXI/227/2021 zm. WPF
Uchwała nr XXXI/228/2021  cena  paliwa
Uchwała nr XXXI/229/2021  zm. regulam. wody i ścieków
Uchwała nr XXXI/230/2021  umowa dzierż. 10 lat, Nowa Wieś                           
Uchwała nr XXXI/231/2021 umowy dzierż.  do 3 lat, Wyki             
Uchwała nr XXXI/232/2021 umowa dzierż.  do 3 lat, Rozdrażew              
Uchwała nr XXXI/233/2021 umowa dzierż.  do 3 lat, Henryków  

Uchwała nr XXXII/234/2021 dopłata o taryfy SKR Rozdrażew
Uchwała nr XXXII/235/2021 przystąp. do mpz Dzielice, Nowa Wieś, Budy (xml)
Uchwała nr XXXII/236/2021 zm. b.g.
Uchwała nr XXXII/237/2021 zm.WPF
Uchwała nr XXXII/238/2021 regul. czystości i porządku
Uchwała nr XXXII/239/2021 szczegół. odbierania odpadów komunalnych
Uchwała nr XXXII/240/2021 porozumie Rawicz
Uchwała nr XXXII/241/2021  zbycie lokalu Maciejew        
Uchwała nr XXXII/242/2021  pod. od nieruchomości             
Uchwała nr XXXII/243/2021  pod. od śr. transp.
Uchwała  nr XXXIII/244/2021  zm. bg.
Uchwała  nr XXXIII/245/2021  zm. WPF
Uchwała  nr XXXIII/246/2021   progr. współpracy z NGO
Uchwała  nr XXXIII/247/2021   Strategia Rozw. Probl. Społ 2021-2026
Uchwała  nr XXXIII/248/2021    zm. odpłatności za usługi opiekuńcze
Uchwała  nr XXXIII/249/2021   max. stawki opłat nieruchom. niezamieszk.za odpady i nieczyst. ciekłe
Uchwała  nr XXXIII/250/2021   opłata targowa  
Uchwała  nr XXXIII/251/2021    zamiana nieruchom. Grębów  
Uchwała nr XXXIV/252/2021     pomoc dla Powiatatu w 2022
Uchwała nr XXXIV/253/2021     GPRPAlkolh.
Uchwała nr XXXIV/254/2021     GPP Narkomanii
Uchwała nrXXXIV/255/2021     WPF2022-2027
Uchwała nr XXXIV/256/2021     budżetu gminy 2022
Uchwała nr XXXIV/257/2021     rozpatrzenia skargi
Uchwała nr XXXIV/258/2021     rozpatrzenia skarg
Uchwała nr XXXIV/259/2021     konsultacje społeczne Wolenice- Wygoda                                            
Uchwała nr XXXIV/260/202       przeznaczenie umorz. pożyczki
Uchwała nr XXXIV/261/2021     zm. b.g. 2021r.,      
Uchwała nr XXXIV/262/2021     zm. WPF 2021-2026,
Uchwała nr XXXIV/263/2021     wynagr. WG
Uchwała nr XXXIV/264/2021     dofinan. dokształcania zawodowego nauczycieli
Uchwała nr XXXIV/265/2021     zm. diet radnych
Uchwała nr  XXXV/266/2021     zm. GPRPA 30.12.2021r
Uchwała nr  XXXV/267/2021     zm. b.g. na 2021r.
Uchwała nr  XXXV/268/2021     zm.  zapisu w uchwale o przezn. umorz.pożyczki z WFOŚiGW
 

 

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2021 r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2021 r. (pobierz)

Treści uchwał Rady Gminy 2020 r.

Uchwała nr XV/105/2020   zm. b.g. na 2020r.

Uchwała nr XV/106/2020   zm WPF 2020-2025

Uchwała nr XV/107/2020   pomoc dla powiatu 

Uchwała nr XV/108/2020    program zwierzęta

Uchwała nr XV/109/2020   dofin. dosk. zaw. nauczycieli

Uchwała nr XV/110/2020    cena paliwa

Uchwała nr XV/111/2020   regulamin utrzym. czyst.

Uchwała nr XV/112/2020   zakres usług odbiór odpadów 

Uchwała nr XV/113/2020    spraw. z dział. Komisji RG

Uchwała nr XV/114/2020    plany pracy

Uchwała nr XVI/115/2020   zm. regulaminu utrzym. czyst. 

Uchwała nr XVI/116/2020   zm. zakresu usług odbiór odpadów

Uchwała nr XVI/117/2020   zm. dofin. dosk. zaw. nauczyceli 

Uchwała nr XVI/118/2020    zm. opłaty za świadcz. w przedszkolach

Uchwała nr XVII/119/2020   dofin. respiratora

Uchwała nr XVII/120/2020   zm b. g. na 2020r.,  

Uchwała nr XVII/121/2020   zm. WPF 2020-2025,

Uchwała nr XVII/122/2020    zgoda na najem lokalu użytk.  

Uchwała nr XVII/123/2020    zgoda na najem lokalu użytk.

Uchwała nr XVII/124/2020    zgoda na dzierż. ogrodu

Uchwała nr XVII/125/2020    zgoda na dzierż. ogrodu

Uchwała nr XVII/126/2020    zgoda na najmu garażu

Uchwała nr XVII/127/2020    dotacje spółkki wodne

Uchwała nr XVIII/128/2020    zm pomocy dla powiatu

Uchwała nr XVIII/129/2020   zm GPPiRPA

Uchwała nr XVIII/130/2020   zm GPPN

Uchwała nr XVIII/131/2020   zm b.g.

Uchwała nr XVIII/132/2020   metoda ustal. opłaty odpady (kalkulacja opłaty)

Uchwała nr XVIII/133/2020   wzór deklaracji 

Uchwała nr XVIII/134/2020   zbycie lokalu

Uchwała nr XIX/135/2020     zm. pomocy  dla powiatu 

Uchwała nr XIX/136/2020     zm. b.g. na 2020r.

Uchwała nr XIX/137/2020     zm. WPF na 2020-2025

Uchwała nr XIX/138/2020     zm. wymiaru godz. zajęć nauczyczieli 

Uchwała nr XIX/139/2020     cena paliwa

Uchwała nr XIX/140/2020     zasady udz. dotacji dla spółek wodnych

Uchwała nr XIX/141/2020    służebn. przesyłu Ferma Wiatrowa

Uchwała nr XIX/142/2020     min. stawki czynszu dzierż.  

Uchwała nr XX/143/2020       wotum zaufania    

Uchwała nr XX/144/2020       zatwierdz sprawozd. za 2019r.

Uchwała nr XX/145/2020       udziel. absolutrium                              

Uchwała nr XX/146/2020       zm. b. g.                          

Uchwała nr XX/147/2020        projekt partnerski ścieżka pieszo- row.                           

Uchwała nr XX/148/2020        zm. WPF  na 2020-2025                         

Uchwała nr XX/149/2020        zgł. do Programu Odnowa Wsi                             

Uchwała nr XX/150/2020        zgoda na najem pom. gosp.                             

Uchwała nr XX/151/2020        zgoda na najem nieruch.                        

Uchwała nr XX/152/2020        zbycie nieruch N.W.  

Uchwała nr XXI/153/2020        zm. b. g. 2020

Uchwała nr XXI/154/2020        zm. WPF

Uchwała nr XXI/155/2020        zgoda na dzierz. gruntu

Uchwała nr XXI/156/2020        wykaz przystanków kom. 

Uchwała nr XXI/157/2020        powierzenie zadania ZGO Jarocin

Uchwała nr XXII/158/2020       zm. b.g.

Uchwała nr XXII/159/2020       zm. WPF

Uchwała nr XXII/160/2020       porozumienie opieka nad bez. zwierzętami

Uchwała nr XXII/161/2020       zm.  regulaminu utrzymania czystości

Uchwała nr XXII/162/2020       zm.  sposobu świadczenia  usług w gosp. odpadami

Uchwała nr XXII/163/2020       ekwiwalent OSP

Uchwała nr XXII/164/2020        zgoda na dzierż. gruntu

Uchwała nr XXII/165/2020        zgoda na dzierż. gruntu

Uchwała nr XXIII/166/2020        pożyczka z WFOŚiGW łącznk Rozdrażew- Dzielice

Uchwała nr XXIII/167/2020        zm. b.g.

Uchwała nr XXIII/168/2020       program współp NGO na 2021r.

Uchwała nr XXIII/169/2020      wyzn. aglomeracji Rozdrażew

Uchwała nr XXIV/170/2020    udziały Spółka  ZGO  Jarocin

Uchwała nr XXIV/171/2020    zm. b. g.  2020r.

Uchwała nr XXIV/172/2020    pomoc dla Powiatu w 2021r.

Uchwała nr XXIV/173/2020    GPPRPA na 2021

Uchwała nr XXIV/174/2020     GPPN na 2021r.

Uchwała nr XXIV/175/2020    dofin. doskonalenia zawod. nauczycieli

Uchwała nr XXIV/176/2020     aktual. Programu azbest.

Uchwała nr XXIV/177/2020     zgoda na najem gabinetu pielęg.

Uchwała nr XXIV/178/2020    zgoda na najem magazynu

Uchwała nr XXIV/179/2020    zm. odpłatn. za usługi opiekuńcze

Uchwała nr XXIV/180/2020     WPF na lata 2021-2026

Uchwała nr XXIV/181/2020     budżetu na 2021  

Uchwała nr XXIV/182/2020     odwołanie Skarbnika

Uchwała nr XXIV/183/2020     powołanie Skarbnika
 

 

                        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2020 r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2020 r.  (pobierz)

Rejestr uchwał Rady Gminy 2018-2019r - VIII Kadencja

Rejestr uchwał Rady Gminy 2018-2019 (pobierz)

Treści uchwał Rady Gminy 2018-2019r - VIII Kadencja

Uchwała Nr  I/1/2018        wybór Przewodniczącego RG
Uchwała Nr  I/2/2018
       wybór Wiceprzewodniczącego RG 
Uchwała Nr  I/3/2018        powołanie komisji KGRiB, KSS
Uchwała Nr  I/4/2018        powołanie KR
Uchwała Nr  I/5/2018        powołanie KSWiP
Uchwała Nr II/6/2018        zał nr 2   zm b.g. na 2018
Uchwała Nr II/7/2018        pod. od nieruchom.
Uchwała Nr II/8/2018        program współpr. z NGO  
Uchwała Nr II/9/2018        opłata za przedszkola       
Uchwała Nr II/10/2018      reprezentanci w SGiPW
Uchwała Nr II/11/2018      ustalenie wynagr. Wójta
Uchwała Nr III/12/2018     zał nr 4 zm. b. g. 2018
Uchwała Nr III/13/2018     zm. WPF 2018- 2025
Uchwała Nr III/14/2018     pom. finans dla Powiatu
Uchwała Nr III/15/2018     GPRPA 
Uchwała Nr III/17/2018      projekt reg.dost. wody i odpr. ścieków     
Uchwała Nr III/18/2018      program "Posiłek w szkole i domu"
Uchwała Nr III/19/2018      podwyż. kryterium doch. dożywianie
Uchwała Nr III/20/2018      załącznik    założ. do planu zaopatrz. w ciepło, energię, gaz 
Uchwała Nr III/21/2018      Komisja Odz. Honor. Gminy 
Uchwała Nr III/22/2018      rozsz. składu Komisji Rew.
Uchwała Nr III/23/2018      zapł. kartą elektr. za odpady
Uchwała Nr III/24/2018      WPF na 2019-2025
Uchwała Nr III/25/2018      zał. 1 , 2, 3 , 4, 5, 6, 7 , 8 budżet gminy na 2019r.
Uchwała Nr IV/26/2019       zał nr 2 zm. bg. na 2019
Uchwała Nr IV/27/2019       program och. zwierząt bezd.
Uchwała Nr IV/28/2019       regulamin przyznawania dodatków nauczycielom
Uchwała Nr IV/29/2019       zm. zasad zbycia, nabycia, dzierż - gruntu wiejskie
Uchwała Nr IV/30/2019       przedst do Rady Społ. SP ZOZ  
Uchwała Nr IV/31/2019       plany pracy RG, komisji
Uchwała Nr IV/32/2019       służeb. przesyłu na rzecz INEA
Uchwała Nr IV/33/2019       proj. regulaminu wody i odpr. ścieków
Uchwała Nr  V/34/2019       zał nr 3 zmiany b. g. na 2019r.
Uchwała Nr  V/35/2019       porozumienie dot. schronienia bezdom.
Uchwała Nr  V/36/2019       regulamin, zał. 1, 2, 3, 4, 5,  wsparcie zmiany syst. grzewczych
Uchwała Nr  V/37/2019       obywat. inicj. uchwałodawcza 
Uchwała nr VI/38/2019       zm. GPRiRPA na 2019r. 
Uchwała nr VI/39/2019       zm. GPPN na 2019r.
Uchwała nr VI/40/2019       zał nr zm. bg na 2019r. 
Uchwała nr VI/41/2019       zm. WPF na 2019 - 2025
Uchwała nr VI/42/2019       najem pow.  dachu
Uchwała nr VI/43/2019       opłata za odpady  
Uchwała nr VI/44/2019       zał nr 1 , wzór deklaracji o wys. opłaty za odpady
Uchwała nr VI/45/2019       projekt regul. dostarcz wody i ściek.
Uchwała nr VII/46/2019      udz. wotum zaufania WG
Uchwała nr VII/47/2019      zatwierd. spraw. z wyk. budżetu
Uchwała nr VII/48/2019      udz. absolut. WG    
Uchwała nr VII/49/2019      zm. b. g
Uchwała nr VII/50/2019      plan sieci szkół i przedszkoli
Uchwała nr VII/51/2019      załącznik  wniosek o dodat. energ.
Uchwała nr VII/52/2019      zespół do opiniow. kandyd. na ławników
Uchwała nr VIII/53/2019     zał nr 3  zm. b. g.na 2019r. 
Uchwała nr VIII/54/2019     uchylenie uchwały RG dot. zarządz. ścieżką
Uchwała nr VIII/55/2019      inf. o kanydatach na ławników
Uchwała nr VIII/56/2019     zbycie nieruchom. Grębów 
Uchwała nr VIII/57/2019     tryb powoł i odwoł. Zespołu Interdysc.
Uchwała nr   IX/58/2019      zał nr 3  zm. b.g. na 2019r. 
Uchwała nr   IX/59/2019      zm. WPF na  20198 - 2025
Uchwała nr   IX/60/2019      dzierż. gruntu Wolenice 
Uchwała nr X/61/2019          pomoc finansowa WTZ    
Uchwała nr X/62/2019           zał nr 4 zm. b.g. na 2019r.
Uchwała nr X/63/2019           zm. WPF 2019-2025
Uchwała nr X/64/2019          zm. dodatków dla nauczycieli     
Uchwała nr X/65/2019          zm. nazw placówek oświat.
Uchwała nr X/66/2019           zm. statutu GZSziP
Uchwała nr X/67/2019           regulamin wody i ścieków
Uchwała nr X/68/2019           dzierż. gruntu Rozdrażew
Uchwała nr X/69/2019           dzierż. gruntu Rozdrażew
Uchwała nr X/70/2019           zgł. Wolenic do "Wielk. Odnow. Wsi" 
Uchwała nr X/71/2019           zał. nr  1 , 2 wybór ławnikow 2020-2023
Uchwała nr XI/72/2019          zm. dot.  udzielenia pomocy Powiatowi Krotoszyn
Uchwała nr XI/73/2019          zał nr 4    zm. b g na 2019r.     
Uchwała nr XI/74/2019          reg. utrzym. czystości i porz.
Uchwała nr XI/75/2019          sposób i zasady odbier. odpadów kom.     
Uchwała nr XI/76/2019          uchyl. powierz RZZO zagosp. odpadów   
Uchwała nr XI/77/2019          górne stawki za odb. dpadów
Uchwała nr XI/78/2019          najem bud. weterynarii Rozdrażew      
Uchwała nr XI/79/2019          zbycie działek budowl.
Uchwała nr XI/80/2019          bonifikaty od opł. z tytułu przekształc. użytk. gruntu na własn.         
Uchwała nr XI/81/2019          zgł. Wyk do "Wielk. Odnow. Wsi"
Uchwała nr XII/82/2019         zm. b g na 2019r. 
Uchwała nr XII/83/2019         zm. WPF 2019-2025
Uchwała nr XIII/84/2019        zał nr 3 zm. b.g na 2019r. 
Uchwała nr XIII/85/2019        podat. od nieruchom.
Uchwała nr XIII/86/2019        program współp. z NGO 
Uchwala nr XIII/87/2019        przyst. do zm studium 
Uchwała nr XIII/88/2019        służeb. przesyłu Energa -Wolenice
Uchwała nr XIII/89/2019        upoważ kier GOPS- dod. energet. 
Uchwała nr XIV/90/2019         zm. b.g. na 2019r. 
Uchwała nr XIV/91/2019          zm WPF 2019- 2025
Uchwała nr XIV/92/2019         GPRPA 2020
Uchwała nr XIV/93/2019         GPPN 2020   
Uchwała nr XIV/94/2019         Asystent osobisty
Uchwała nr XIV/95/2019         prozum. ŚDS Fabianów  
Uchwała nr XIV/96/2019         zm . Statutu GOPS  
Uchwała nr XIV/97/2019         stawki za zajęcie pasa   
Uchwała nr XIV/98/2019         diety sołtysów  
Uchwała nr XIV/99/2019         odzn. honorowa
Uchwała nr XIV/100/2019       odzn. honorowa 
Uchwała nr XIV/101/2019       zm. wejścia w życie  regulam. czysotści   
Uchwała nr XIV/102/2019       zm. wejścia w życie szcz. sposobu odb. odpadów
Uchwała nr XIV/103/2019       WPF 2020-2025  
Uchwała nr XIV/104/2019       budżet gminy 2020
 
        

 

 

Rejestr uchwał Rady Gminy 2018r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew  2018r. (pobierz)

Treści uchwał Rady Gminy 2018r.

Uchwała nr XXXVIII/219/2018  zał nr 3 zm. b.g. na 2018r.

Uchwała nr XXXVIII/220/2018   pomoc dla powiatu RTG  

Uchwała nr XXXVIII/221/2018   WPF 

Uchwała nr XXXVIII/222/2018   prog. opieki nad zwierz.

Uchwała nr XXXVIII/223/2018    zm. inkasentów opł targ.

Uchwała nr XXXVIII/224/2018    umowa najem Masztalarnia 

Uchwała nr XXXVIII/225/2018    podz. na okręgi wyb. 

Uchwała nr XXXVIII/226/2018     sprawozdania komisji

Uchwała nr XXXVIII/227/2018    plany pracy na 2018r.

Uchwała nr   XXXIX/228/2018     zm. b.g. 

Uchwała nr   XXXIX/229/2018    WPF

Uchwała nr   XXXIX/230/2018     pomoc dla powiatu chodnik Trzmeszno

Uchwała nr   XXXIX/231/2018     odstępstwa od zakaz. spoż. alkoholu

Uchwała nr   XXXIX/232/2018     tygod. wmy. godz. nauczyc. kier., log., pedag., doradca 

Uchwała nr    XXXIX/233/2018    stałe obw. głosow.

Uchwała nr    XXXIX/234/2018    zgł. do Prog. Odnowa. Wsi 

Uchwała nr XL/235/2018             przejęcie  drogi pod ścieżkę 

Uchwała nr XL/236/2018             WPF 

Uchwała nr XLI/237/2018              zał nr 2   zm. b.g.

Uchwała nr XLI/238/2018             opracowaie planu zapatrz. ciepło,energ. i gaz

Uchwała nr XLI/239/2018             umowa dzierżawy droga dojazd. N.Wieś

Uchwała nr XLI/240/2018             konsultacje Strat. Rozwoju Gminy

Uchwała nr XLII/241/2018            rozpatrz. spr. z wyk. budżetu

Uchwała nr XLII/242/2018            udziel. absolut. WG

Uchwała nr XLII/243/2018            zm. GPRPA   

Uchwała nr XLII/244/2018            zm. GPPN 

Uchwała nr XLII/245/2018             wycof. pomocy fin. dla Powiatu

Uchwała nr XLII/246/2018            zm. b.g. 

Uchwała nr XLII/247/2018            zm. WPF

Uchwała nr XLII/248/2018            regulamin , wniosek , załączniki  dotacje na zm. syst. grzewczych

Uchwała nr XLII/249/2018            zasady kier. do ŚDS w Fabianiowie

Uchwała nr XLII/250/2018            służeb. przesyłu osiedle Rozdrażew 

Uchwała nr XLIII/251/2018            zmiana  pomoc fian. Powiat

Uchwała nr XLIII/252/2018            Centrum WsparciaOsob Starsz.

Uchwała nr XLIII/253/2018             zał. nr 5  zmian. b. g.

Uchwała nr XLIII/254/2018            WPF

Uchwała nr XLIII/255/2018             zm. uchwały odstępstwo od spoż. alkoh.

Uchwała nr XLIII/256/2018             wynagr. WG

Uchwała nr XLIII/257/2018             zgł. członka Koleg. RIO

Uchwała nr XLIII/258/2018              (mapa)  przyst. do planu zag. prz. Rozdrażew (przedszkole)   

Uchwała nr XLIV/259/2018              limit zezw. na sprzed. alkoholu

Uchwała nr XLIV/260/2018              usyt. miejsc sprzed. alkoholu

Uchwała nr XLIV/261/2018              umowa dzierż. gruntu Rozdrażew          

Uchwała nr XLIV/262/2018               umowa dzierż. gruntu Wyki

Uchwała nr XLIV/263/2018               umowa dzierż. gruntu Nowa Wieś

Uchwała nr XLIV/264 /2018              umowa dzierż. gruntu Henryków

Uchwała nr XLIV/265/2018               zm. Programu Gospodar. Mieszk. Zasobem

Uchwała nr XLIV/266/2018                zał nr 3    zm. b.g.

Uchwała nr XLIV/267/2018               zm. WPF 2018-2025

Uchwała nr XLV/268/2018                 załącznik , rysunek   ocena studium , mpzp

Uchwała nr XLV/269/2018                 zm. dofiansowania WTZ

Uchwała nr XLV/270/2018                 zał. nr 4    zm. budzetu

Uchwała nr XLV/271/2018                 zgł. kandyd. do Zespołu RIO

Uchwała nr XLVI/272/2018               zał nr 3   zm.b.g.  

Uchwała nr XLVI/273/2018               udzielanie dotacji dla przedszkoli, szkół

Uchwała nr XLVI/274/2018                zmiany statutu gminy

Uchwała nr XLVI/275/2018                 załącznik    Strategia Rozwoju Gminy 2018-2026

Uchwała nr XLVI/276/2018                 przyznanie Odzn. Honorowej Gminy

 

 

  

 

 
 

Rejestr uchwał Rady Gminy 2017r.

Rejestr uchwał Rady Gminy 2017 

Treści uchwał Rady Gminy 2016r.

Uchwała nr XII/80/2016 deklaracja odpady  Załącznik 1, 2
Uchwała nr XII/81/2016 kryteria naboru do przedszkola
Uchwała nr XIII/83/2016 dof. lotniska Michałków
Uchwała nr XIII/85/2016 ochrona zwierząt
Uchwała nr XIII/87/2016 doradca zawodowy
Uchwała nr XIII/88/2016 sprawozd. komisji RG
Uchwała nr XIII/89/2016 plany pracy 
Uchwała nr XIII/90/2016 GOPS - Program 500+
Uchwała nr XIV/91/2016 zm. progamu  r.p.a
Uchwała nr XIV/92/2016 zm. programu nakomanii
Uchwała nr XIV/95/2016 taryfy zbiorowego zap. w wodę i odbiór ścieków
Uchwała nr XIV/96/2016 zm. statutu GOPS
Uchwała nr XIV/97/2016 tygodn.  obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli
Uchwała nr XV/99/2016 Załącznik nr 2 (1)(2)zmiany budżetu
Uchwała nr XVI/100/2016 zatwierdzenie spraw . budżetu za 2015r.
Uchwała nr XVI/101/2016 absolutorium za 2015r.
Uchwała nr XVI/103/2016 pożyczka WFOŚiGW - PSZOK
Uchwała nr XVI/104/2016 Załącznik nr 1, 2 zm. WPF
 Uchwała nr XVII/105/2016 zm. budżetu
Uchwała nr XVII/106/2016 Załącznik nr 1, 2 zm. WPF
Uchwała nr XVIII/107/2016 Załącznik nr zm. budżetu
Uchwała nr XVIII/108/2016 Załącznik nr 1, 2 zm. WPF
Uchwała nr XVIII/109/2016 zasady wnoszena udział. i akcji
Uchwała nr XIX/110/2016   pomoc fiansowa baza śmigłowcowa 
Uchwała nr XIX/111/2016   zał nr zm. budzetu  
Uchwała nr XIX/112/2016   zał nr 1 , 2   zm. WPF
Uchwała nr XIX/113/2016   regulamin czystości  
Uchwała nr XX/114/2016    podatek od nieruch. 
Uchwała nr XX/115/2016    podatek od śr. transp.
Uchwała nr XX/116/2016    zm. budżetu
Uchwała nr XX/117/2016    Załacznik nr 1 , 2   zm. WPF 
Uchwała nr XX/118/2016    umowa partnerska w powiecie 
Uchwała nr XX/119/2016    usługi opiekuńcze
Uchwała nr XX/120/2016    program roczny organiz. pozarządowe
Uchwała nr XX/121/2016    obsługa wspólna szkół
Uchwała nr XX/122/2016    statut GZSiP
Uchwała nr XX/123/2016    zm. granic okręgu
Uchwała nr XX/124/2016    zm. granic obwodu 
Uchwała nr XX/125/2016    załącznik    zatw. planu odnowy Dzielic 
Uchwała nr XXI/126/2016   poroz. elektr. usługi administracyjne
Uchwała nr XXI/127/2016   udział RZZO Ostrow Wlkp.
Uchwała nr XXII/129/2016  sprostowanie omyłki   w b.g.
Uchwała nr XXII/130/2016   załącznik zm. budżetu     
Uchwała nr XXII/131/2016   pomoc fin. dla Powiatu
Uchwała nr XXII/132/2016   załącznik   program alkohol. 
Uchwała nr XXII/133/2016   program narkomanii
Uchwała nr XXII/135/2016   załącznik program przeciwdz. przemocy
Uchwała nr XXII/136/2016   WPF 2017-2025
Uchwała nr XXII/137/2016    załącznik nr 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7, 8 budżet 2017
Uchwała nr XXIII/138/2016  opłata za przedszkola 
 

Rejestr uchwał Rady Gminy 2016r.

 Rejestr uchwał Rady Gminy 2016r. 

 

 

Rejestr uchwał VII Kadencji Rady Gminy 2014r.- 2015r.

Rejestr uchwał VII Kadencji Rady Gminy 2014r. - 2015r.

Treści uchwał VII Kadencji Rady Gminy 2014r.- 2015r.

Uchwała nr II/8/2014  Załączniki nr 1, 2
Uchwała nr II/12/2014  Załączniki nr 1, 2, 3
Uchwała nr II/14/2014 Załączniki nr 1,  2,  3, 4, 5, 6, 7, 8
Uchwała nr IV/27/2015 Załącznik  nr 1, 2
Uchwała nr V/33/2015  Załącznik 1,  2, 3, 4, 5, 6
Uchwała nr VII/40/2015  Załącznik nr 2  (1, 2)
Uchwała nr IX/53/2015 Załączniki  nr 1, 2
Uchwała nr IX/57/2015 Załączniki nr 1, 2
Uchwała nr XI/79/2015  Załączniki nr 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr uchwał Rady Gminy 2014r.

Treści uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2014 r.

Uchwała nr XLII/227/2014 załącznik  nr 1, 2
  
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr Uchwał Rady Gminy 2013 r.

Rejestr uchwał Rady Gminy 2013r.

Treści uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2013 r.

Uchwała nr XXVI/155/2013 Załącznik nr 1, 2
Uchwała nr XXX/170/2013 Załącznik  nr 1
Uchwała nr XXXIV/178/2013 Załącznik nr 1 str1,2, 3 Załącznik nr 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr Uchwał Rady Gminy 2012 r.

Treści uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2012 r.

Uchwała Nr XVI/97/2012 Załącznik nr 1 (str 1-3) (str 4-6), Załącznik nr 3, Załącznik nr 4
Uchwała Nr XIX/112/2012 Załącznik nr 1 ( 1, 2 ) Załącznik nr 2 ( 1, 2 )
Uchwała Nr XX/116/2012 Załącznik nr 1 str 1, 2, Załącznik nr 2 str 12
Uchwała Nr XXIII/130/2012 Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Uchwała Nr XXIII/132/2012 Załącznik nr 1 str 1-3, str 5-6 Załacznik nr 2 str 1-2, str 3-4
Uchwała nr XXIV/138/2012  Załącznik 1 (1, 2)
Uchwała Nr XXIV/143/2012 Załączniki nr 1, 2, 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Rejestr Uchwał VI kadencji Rady Gminy 2010 -2011

Rejestr Uchwał VI kadencji Rady Gminy 2010 -2011

Treści uchwał VI Kadencji Rady Gminy 2010r.- 2011r.

Uchwała Nr III/7/2011  Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2
Uchwała Nr III/16/2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa (pobierz), Wykaz przedsięwzięć do WPF   (pobierz)
Uchwała Nr IX/45/2011  Załącznik nr 1 
Uchwała Nr X/63/2011 Załącznik nr 1 str 1, 2str 3, 4, str 5, Załącznik nr 3
Uchwała Nr XI/66/2011 Załacznik nr 1 str 1, str 2 Załącznik nr 3, nr 4 
Uchwała Nr XIV/85/2011 Załączniki nr 1,2, 3, 4
 

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2010r.

Treści uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2010

Uchwała Nr XXXVIII/200/2010  załącznik nr 1, 2, 3
Uchwała Nr XXXVIII/201/2010  załącznik  nr 1
Uchwała Nr XLI/217/2010 Załączniki nr 1, 2, 4,  (zał nr 3 z uwagi na wielkość pliku dostępny w biurze Rady Gminy)
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2009r.

Treści uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2009

                                    Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8,
                                    Załącznik nr 9, Załącznik nr 10
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2008r.

Rejestr  uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2008r.  (pobierz)

Treści uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2008

                                              Załącznik nr 1
                                              Załącznik nr 2
                                              Załącznik nr 3
                                              Załącznik nr 4
                                              Załącznik nr 5
                                              Załącznik nr 6
                                              Załącznik nr 7
                                              Załącznik nr 8
 
 
 
                                             
                                             
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treści uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2006/2007

                                           Załącznik Nr 1
                                           Załącznik Nr 2
                                           Załącznik Nr 2a
                                           Załącznik Nr 3
                                           Załącznik Nr 4
                                           Załącznik Nr 5
                                           Załącznik Nr 6
                                           Załącznik Nr 7
                                           Załącznik Nr 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr uchwał Rady Gminy kadencja 2006-2010

Rejestr Uchwał Rady Gminy Rozdrażew

 
 
 
 

Treści uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2006 r.

 
 
 
 
 

Treści uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2005 r.

                                               Załącznik Nr 2
                                               Załącznik Nr 3, 4
                                               Załącznik Nr 5, 6
                                               Załącznik Nr 7
                                               Załącznik Nr 8
 

Treści uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2004 r.

 
 
                                           Załącznik nr 2
                                           Załącznik nr 3
                                           Załączniki nr 4, 5, 6
                                           Załącznik nr 7
                                           Załącznik nr 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Załącznik nr 1
                                              Załącznik nr 2
                                              Załącznik nr 3
                                              Załącznik nr 4
                                              Załącznik nr 5
                                              Załącznik nr 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

Treści uchwał Rady Gminy Rozdrażew 2003r.

Uchwała Nr V/36/2003

Uchwała Nr VI/37/2003

Uchwała Nr VI/38/2003 (pobierz)

Uchwała Nr VI/39/2003

Uchwała Nr VI/40/2003  Załącznik nr 4

Uchwała Nr VI/41/2003

Uchwała Nr VI/42/2003

Uchwała Nr VI/43/2003

Uchwała Nr VII/44/2003

Uchwała Nr VII/45/2003

Uchwała Nr VII/46/2003

Uchwała Nr VIII/47/2003

Uchwała Nr VIII/48/2003

Uchwała Nr VIII/49/2003

Uchwała Nr VIII/50/2003

Uchwała Nr VIII/51/2003

Uchwała Nr VIII/52/2003

Uchwała Nr IX/53/2003

Uchwała Nr IX/54/2003

Uchwała Nr IX/55/2003

Uchwała Nr IX/56/2003

Uchwała Nr IX/57/2003