Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 22.768.332,18 zł wykonano 18.287.178,29 zł tj. 80,3 %.
Na planowane wydatki 23.895.848,18 zł  wykonano 16.283.940,72 zł tj. 68,1 %
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2019 roku wynosi  2.003.237,57 zł
Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.147,36 zł.


Rozdrażew, dnia 21 października 2019 roku.