Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw Gminy Rozdrażew

                                                        OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectw Gminy Rozdrażew

   Na podstawie art. 5a ust.1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) uchwały Nr XLII/309//2022 Rady Gminy Rozdrażew  z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących nadania statutów sołectw Gminy Rozdrażew  (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2022 r. poz. 6312) oraz Zarządzenia Nr 74/2022 z dnia 23 września 2022r. Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza mieszkańców sołectw do konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectw gminy.
Przedmiotem konsultacji jest zebranie od mieszkańców sołectw gminy Rozdrażew opinii i wniosków do projektów statutów sołectw Gminy Rozdrażew.  
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 26 września 2022r. do 10 października  2022 r.
W konsultacjach mogą uczestniczyć osoby stale zamieszkałe na terenie sołectw Gminy Rozdrażew, posiadające czynne prawo wyborcze.
Każdy mieszkaniec danego sołectwa ma prawo do wniesienia opinii i wniosków do projektu statutu tego sołectwa poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.rozdrazew.pl, w holu Urzędu Gminy w Rozdrażewie oraz załączonego poniżej .
Wypełniony formularz konsultacji można złożyć:
•w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Rozdrażewie, w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres Urząd Gminy, ul. Rynek 3, 63 - 708 Rozdrażew,
•w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@rozdrazew.pl
Projekty statutów sołectw będące przedmiotem konsultacji dostępne są na stronie internetowej www.rozdrazew.pl, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie ora załączone poniżej..

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pod nr tel. 62 722 13 05 wew. 33.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach w terminie do 31 października 2022r.

W załączeniu  :
1. Formularz zgłaszania opinii i wniosków z klauzulą RODO (docx), (pdf),
2. Budy - projekt uchwały, projekt statutu,
3. Chwałki - projekt uchwały, projekt statutu,
4. Dąbrowa - projekt uchwały, projekt statutu,
5. Dzielice - projekt uchwały, projekt statutu,
6. Grębów-  projekt uchwały, projekt statutu,
7. Henryków- projekt uchwały, projekt statutu,
8. Maciejew - projekt uchwały, projekt statutu,
9. Nowa Wieś - projekt uchwały, projekt statutu,
10. Rozdrażew - projekt uchwały, projekt statutu,
11. Rozdrażewek - projekt uchwały, projekt statutu,
12. Trzemeszno - projekt uchwały, projekt statutu,
13. Wolenice - projekt uchwały, projekt statutu,
14. Wyki - projekt uchwały, projekt statutu.