Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku

Na planowane dochody 15.210.592,78 zł wykonano  15.158.508,14 zł tj. 99,7 %
Na planowane wydatki 16.535.911,78 zł wykonano  15.632.332,82 zł tj. 94,5 %
Deficyt  budżetu za IV kwartał 2013 roku wynosi    473.824,68 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 
                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                 Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 30 stycznia 2014 roku.