Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014r.

Informacja  o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014 roku

Na planowane dochody 13.740.081,21 zł wykonano  3.898.934,83 zł tj. 28,4 %
Na planowane wydatki 14.677.700,21 zł wykonano  2.979.782,71 zł tj. 20,3 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2014 roku wynosi    919.152,12 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 

Rozdrażew, dnia 22 kwietnia  2014 roku.