I N F O R M A C J Ao wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku

Na planowane dochody 14.768.649,30 zł wykonano 14.565.864,70 zł tj. 98,6 %

 

Na planowane wydatki 16.165.173,30 zł wykonano 14.899.713,92 zł tj. 92,2 %

 

Niedobór budżetu za IV kwartał 2014 roku wynosi    333.849,22 zł

 

 

Gmina  udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych

o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, w postaci należności czynszowych

za najem pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rozdrażewie (umowa nr G-15/2011 z dnia 30.12.2011r.)

na rzecz Włodzimierza Hoffmann w kwocie:

- należność główna        7.564,76 zł

- odsetki                           208,62 zł

  

Rozdrażew, dnia 28 stycznia 2015 roku.

Wójt Gminy Rozdrażew 

 Mariusz Dymarski