Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2015 roku

Na planowane dochody 14.979.657,38 zł wykonano  14.842.217,64 zł tj. 99,1 %
Na planowane wydatki 14.982.131,38 zł wykonano  13.953.568,95 zł tj. 93,1 %
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2015 roku wynosi    888.648,69 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 
                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                          Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 29 stycznia 2016 roku.