XXVII sesja Rady Gminy

   W dniu 30 kwietnia 2009r. o godz. 13.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XXVI sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i wniosku Komisji Rewizyjnej

      o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2008r. 

      1/ przedstawienie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2008r.,

      2/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym

          przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008r.,

      3/ dyskusja nad sprawozdaniem,

      4/ zapoznanie z Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem

          do Rady Gminy Rozdrażew o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu

          wykonania budżetu,

      5/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie

          wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdrażew w sprawie

          udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008r.

      6/ głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

      1/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

      2/ zmian w budżecie gminy na 2009r.

  8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.