XII sesja Rady Gminy Rozdrażew

W dniu 3 grudnia 2007r. o godz. 12.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Rozdrażew

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XI sesji.

  3. Stan bezrobocia oraz formy przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Krotoszyńskim

      z uwzględnieniem sytuacji na terenie gminy.

  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje radnych.

  6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach :

      1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku

          rolnego na 2008r.  na obszarze gminy Rozdrażew,

      2/ wysokości stawek opłaty targowej  na obszarze gminy Rozdrażew,

      3/ określenia opłaty od posiadania psów

      4/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy

          Rozdrażew,

      5/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy

          Rozdrażew ,

      6/ inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa

          oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów,

      7/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania

          nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008 roku dla nauczycieli szkół

          i przedszkoli prowadzonych przez gminę Rozdrażew,

      8/ regulaminu wynagradzania w 2008 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach

          i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew.

  8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.