XXIV sesja Rady Gminy

 

W dniu 30 grudnia  o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego  w Rozdrażewie

odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad obejmuje m.in. : 

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 2. Interpelacje radnych.

 3. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 4. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

      alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy

      Rozdrażew na 2009r.

 5. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2009 rok.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

     1/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego

         w jednostkach organizacyjnych Gminy Rozdrażew oraz akceptacji

         wartości punktów proponowanych przez te jednostki,

     2/ zmian w budżecie gminy na 2008r. ,

     3/ ustalenia wydatków w budżecie gminy Rozdrażew, które nie wygasają

          z upływem roku budżetowego 2008,

     4zmiany uchwały Nr XI/57/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia

         8  listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia

         w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,

     5/ zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącego

         doskonalenia zawodowego nauczycieli,

     6/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych

         Straży Pożarnych, 

  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  8. Zapytania i wolne wnioski.