XXII sesja Rady Gminy

   W dniu 14 listopada 2008r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółów z obrad XX i XXI sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew,

    2/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew,

    3/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego  

         na 2009 r. na obszarze Gminy Rozdrażew,

    4/ wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rozdrażew,

    5/ pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Krotoszyn w 2008 roku,  

    6/ zmian budżetu gminy na 2008 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.