IX Sesja Rady Gminy

  

W dniu 14 sierpnia 2007r. o godz. 10.00 w salce Kółka  Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się IX sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółów z obrad VII i VIII sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach :

      1/ zmiany uchwały Nr V/22/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 kwietnia 2007

          roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Krotoszyńskiemu

          w 2007 roku,

      2/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.

      3/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli

          realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym

          obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach

          podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina

          Rozdrażew,

      4/ wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości gruntowej,

      5/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych,

      6/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

      7/ odwołania Sekretarza Gminy,

      8/ powołania Sekretarza Gminy Rozdrażew.

  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  8. Zapytania i wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                       

                                                                  Wiceprzewodniczący

                                                                  Rady Gminy

                                                                  /-/ Aleksander Kaczmarek