XI Sesja Rady Gminy

 W dniu 8 listopada  2007r. o godz. 9.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Rozdrażew.
 
Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu z obrad X sesji.

3. Informacja o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - programy dla

     rolnictwa  na lata 2007 – 2013,

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje radnych.

6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

7. Podjęcie uchwał w sprawach :

    1/ wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie inwestycji  o wartości

       przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Rozdrażew  w budżecie na rok 2007,

   2/ zmiany uchwały Nr VI/31/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 26 kwietnia 2007r.

       w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

        i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej

       w miejscowości Grębów,

    3/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.,

    4/ określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych,           

    5/ uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie,

    6/ ustalenia opłat za niektóre świadczenia w przedszkolach publicznych  prowadzonych

      przez Gminę Rozdrażew,

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach  majątkowych.

 9. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.Odczytanie informacji Wojewody Wielkopolskiego i Urzędu Skarbowego o w/w

     oświadczeniach.

11.Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

12.Zapytania i wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad.