XIII sesja Rady Gminy

W dniu 28 grudnia 2007r. o godz.  11.00  w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie  odbędzie się XIII sesja Rady Gminy 

 

Porządek obrad obejmuje m.in. :

1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

2. Interpelacje radnych.

3. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

4. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

    alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy na 2008r.

5. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2008 rok :

6. Podjęcie uchwał w sprawach :

      1/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.,

      2/ ustalenia wydatków w budżecie  gminy Rozdrażew, które nie wygasają  

          z upływem roku budżetowego 2007,

      3/ wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę albo ustanowienie

          użytkowania  trybie bezprzetargowym lokali użytkowych i gruntów

          stanowiących własność Gminy Rozdrażew,

      4/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego

          w jednostkach organizacyjnych Gminy Rozdrażew oraz akceptacji

          wartości punktów proponowanych przez te jednostki,

     5/ uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2007-2015.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.