XIV sesja Rady Gminy Rozdrażew

  W dniu 11 marca 2008 r. o godz.  10oo w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się  XIV sesja Rady Gminy

Porządek obrad obejmuje m.in. :

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  2. Interpelacje radnych.

  3. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

      alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2007r.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

      1/ wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych,     

      2/ określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich

          wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata,

      3/ procedury uchwalania budżetu Gminy Rozdrażew oraz rodzajów i szczegółowości 

          materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.

      4/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008r.,

      5/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew,

      6/ planów pracy na 2008 rok.

  6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  7. Zapytania i wolne wnioski.

  8. Zamknięcie obrad.