XVI sesja Rady Gminy Rozdrażew

  W dniu 28 kwietnia 2008r.  o godz. 14.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XVI sesja Rdy Gminy Rozdrażew

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółów z obrad XIV i XV sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i wniosku Komisji Rewizyjnej

      o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007r. 

  7. Projekty uchwał w sprawach:

      1/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod

          przepompownie w miejscowości Trzemeszno,

      2/ ustalenia opłaty adiacenckiej,

      3/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008r.

  8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.