XVII sesja Rady Gminy

    W dniu 2 czerwca 2008 r. o godz.  10oo w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XVI sesji.

  3. Podsumowanie roczne działalności Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie

      i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje radnych.

  6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  7. Projekty uchwał w sprawach:

       1/ zmiany uchwały Nr V/22/99 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 marca 1999 r.

           w sprawie utworzenia gimnazjów publicznych, ustalenia planu sieci publicznych

           gimnazjów oraz granic ich obwodów na obszarze Gminy Rozdrażew,

       2/ utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi,

       3/ ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rozdrażew i granic

           ich obwodów,

       4/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

       5/ zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

           przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2008r.,

       6/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2008 roku,

       7/ zmian budżetu gminy na 2008 rok,

       8/ przedłużenia obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

           i zbiorowego odprowadzania ścieków.

  8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  9. Zapytania i wolne wnioski.

 10. Zamknięcie obrad.