XVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

     W dniu 8 lipca 2008r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XVIII sesję Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XVII sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Przyjęcie uchwał w sprawach:

      1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

           w Rozdrażewie,

      2/  zmian budżetu gminy na 2008 rok,

      3/ regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

          zamieszkujących na terenie Gminy Rozdrażew,

      4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  8. Zapytania i wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.