XIX sesja Rady Gminy

W dniu 28 sierpnia 2008r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się

XIX sesja Rady Gminy Rozdrażew. 

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu z obrad XVIII sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1/ zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zasad

        udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach,

        przedszkolach oraz zasad  zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

        wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i wychowawczych,

    2/ zmian budżetu gminy na 2008 rok,

    3/ zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.