XXV sesja Rady Gminy

   W dniu 27 lutego 2009r. o godz. 13.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokółu z obrad XXIV sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

     alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2008 r.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach :

     1/ zmiany uchwały Nr XIV/76/2008 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 11 marca 2008r.

         w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych

         oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony,

     2/ nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,

     3/ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rozdrażew,

     4/ przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu

         Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”,

     5/ zmian w budżecie gminy na 2009r.,

     6/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy, 

     7/ planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2009 r.

 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

 9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.