XXVIII sesja Rady Gminy

 

   W dniu 16 czerwca 2009r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu z obrad XXVII sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1/ upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

    2/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych,

    3/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę

        przepompowni ścieków w miejscowości Maciejew,

    4/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

        zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew,

    5/ zmian w budżecie gminy na 2009r. 

    6/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących

        fundusz sołecki.   

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.