XXIX sesja Rady Gminy

   W dniu 27  lipca 2009 r. o godz. 10.30  w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XXVIII sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

        1/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę,

        2/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

            w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejew,

        3/ zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budżecie roku 2010,

        4/ zmian budżetu gminy na 2009 r., 

  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  8. Zapytania i wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.