XXX sesja Rady Gminy

 

   W dniu 7 września 2009r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XXIX sesji.

  3. Informacja o realizacji zamierzeń inwestycyjno - remontowych w zakresie dróg powiatowych.  

  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje radnych.

  6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  7.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2009r.

  8.  Podjęcie uchwał w sprawach:

       1/ zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

           ścieków, 

       2/ zmian budżetu gminy na 2009r.  

  9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.