XXXII sesja Rady Gminy

 

  W dniu 30 października  2009r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad obejmuje m.in.:

 

1. Przyjęcie protokółów z  obrad XXX i XXXI sesji .

2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

3. Interpelacje radnych oraz wolne wnioski sołtysów.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdrażew

    za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

5. Podjęcie uchwał w sprawach :

     1/ określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew,

     2/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy,

     3/ wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew,

     4/ zmian budżetu gminy na 2009r.,

     5/ określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający

         lub ubiegający się  o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności

         w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

         oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6. Wyrażenie opinii o celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów

     rolnych w miejscowościach Nowa Wieś, Rozdrażew, Dzielice, Trzemeszno.

7.  Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.