XXXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

   W dniu 27 listopada 2009r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokółu z obrad XXXII sesji.

 3. Stan bezrobocia oraz formy przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Krotoszyńskim

     z uwzględnieniem sytuacji na terenie gminy Rozdrażew.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

     1/ wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych

     2/ zmian budżetu gminy na 2009r.

     3/ określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego,

          oraz leśnego.

 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

 9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.