Organy i osoby sprawujące funkcje

 
Organy i osoby sprawujące funkcje.
 
Organy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie i osoby sprawujące funkcje.
 
Organami Zespołu są:
1)    Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
2)    Rada Pedagogiczna
3)    Rada Rodziców
4)    Samorząd Uczniowski
 
Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza jest:
 
        p.o.   mgr Monika Oleszak
 
Wicedyrektorem ds. dydaktyczno - organizacyjnych jest:
 
            mgr Ewa Nowacka-Wieczorek
 
Wicedyrektorem ds. dydaktyczno - wychowawczych jest:
 
            mgr inż. Katarzyna Zamorska
 
W skład Rady Rodziców wchodzą:
 
-   ................... - przewodniczący
-    .................. -zastępca przewodniczącego
-    .................. - sekretarz
 
Samorząd Uczniowski tworzą:
 
.- przewodnicząca
. - z-ca przewodniczącej
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek