Program usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020

Rusza Program usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży informuje, że w terminie od 10 czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. będzie trwał nabór wniosków o udział w Programie usuwania azbestu w roku 2020 r.

Program współfinansowany jest przez gminy: wiejską Chodzież, wiejską Budzyń, miejsko-wiejską Margonin i miejsko-wiejską Szamocin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (w przypadku przyznania dotacji).

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające nieruchomości położone na terenie gmin: wiejskiej Chodzież, wiejskiej Budzyń, miejsko-wiejskiej Margonin i miejsko-wiejskiej Szamocin, ujęte w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej, prowadzonej przez gminę.

Zwracamy uwagę, że przed złożeniem wniosku należy udać się do właściwego urzędu gminy, celem uzyskania poświadczenia gminy o ujęciu obiektu budowlanego w rejestrze wyrobów zawierających azbest.

Druki wniosków wraz z załącznikami są dostępne w urzędach gmin lub Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2 (budynek „B” Starostwa).

Likwidacja wyrobów zawierających azbest obejmuje:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego, pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) pakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WAŻNE

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do urzędu z uwzględnieniem podziału na poszczególne gminy i do wyczerpania środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia w danej gminie.

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić formularz informacyjny (zał. nr 2 do regulaminu) oraz odpowiednie oświadczenie (zał. nr 3).

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych tut. Starostwa zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1.

Informacje dotyczące zasad udziału w Programie zawarte są w Regulaminie określającym zasady realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2020 roku”, stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego Nr 176/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku.

W ramach Programu koszty związane z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie) pokrywane są w 100%.

Informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerami telefonu:

tel. 67/281-27-81 lub 67/281-27-82, 67/281-27-80

Wykaz dokumentów:

  1. regulamin: pobierz załącznik

  2. wniosek (załącznik do regulaminu): pobierz załącznik

  3. formularz dot. pomocy de minimis w rolnictwie - załącznik dla rolników (nr 2): pobierz załącznik

  4. oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie – załącznik dla rolników (nr 3): pobierz załącznik

  5. poświadczenie gminy o ujęciu obiektu budowlanego w rejestrze wyrobów zawierających azbest: pobierz załącznik